Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har egne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om hvordan du søker om kompensasjon.

Vis mer


18.12.2019

Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhald

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle no, kan søke om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg.

06.05.2019

Strategisk rådgjeving for mjølkeprodusentar

Tine tilbyr strategisk rådgjeving for alle mjølkeprodusentane i fylket. Arbeidet er støtta økonomisk av Fylkesmannen gjennom Utviklings- og tilretteleggingsmidlane. 

20.06.2018

Husk bandtvang

Vi er ein nasjon av naturglade menneske, som ferdast mykje i naturen, frå fjøre til fjell. I tidsrommet 1. april til 20. august er det generell bandtvang, og fleire plassar har kommunen utvida perioden gjennom lokale føresegner.

05.03.2018

Nye MRSA-reglar i svinebuskapar

Multiresistente bakteriar kan bli eit stort folkehelseproblem, og smitte kan spreiast frå svinebuskapar. Norske styremakter vil bekjempe multiresistente bakteriar i Norge, og innfører nye reglar.

10.05.2017

Fleire vil satse på spesialisert kjøtproduksjon

Prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal» starta opp i 2014, og vart avslutta i april 2017. Ambisjonen ved prosjektstart var 5 prosent produksjonsauke i forhold til 2012.  I utgangspunktet vart dette oppfatta som offensivt –  men ved prosjektslutt er målsetjingane oppfylt med god margin. 

05.07.2016

Bøndene er nøgde med yrkesvalet!

Dette er eitt av fleire funn i mjølkeundersøkinga som vart gjennomført av Trøndelag Forskning og utvikling, på vegne av fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms.

30.06.2015

Bioforsk på Tingvoll forskar vidare på alveld

Bioforsk på Tingvoll har dette året fått løyving til to prosjekt for å finne årsaken til alveld og å arbeide vidare med forebyggande tiltak mot sjukdommen.

20.11.2014

Søk om endring av kvoteforhold/opphør av leige innan 1. desember

Endring i kvoteforhold og avslutting av kvoteleige Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemjølk må sendast til Landbruksdirektoratet innan 1. desember for å få virkning frå neste kvoteår. Det same gjeld avslutting av kvoteleige. Kvoteåret startar opp 1. januar.

30.06.2014

Mattilsynet skal bli betre

Regjeringa vil forenkle Mattilsynet, og vil derfor endre organiseringa frå tre til to nivå. Dagens distriktskontor skal slåast saman med regionkontora til eitt nivå.

30.11.2012

Tilskott til organisert beitebruk

.

Flere nyheter