Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


19.09.2019

Regionalt miljøprogram 2019

Det er snart tid for å søke om regionalt miljøtilskot (RMP). Søknadsfrist 15. oktober.

17.09.2019

Kulturlandskapsprisen 2019 til Oddmund Ansok, Liabygda

Oddmund Ansok fikk tysdag 3. september utdelt Kulturlandskapsprisen for 2019 heime på garden sin på Ansok i Liabygda. Han var beæra over prisen og brukte sin tale blant anna til å takke gode vener og naboer for hjelp med drift av garden.

13.09.2019

Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019

Søk om tilskot til tiltak i verdsarvområdet. Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

13.09.2019

Invitasjon - Søk om tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap, Hjørundfjorden og Norangsdalen

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Hjørundfjorden og Norangsdalen . Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

10.09.2019

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2019/2020

Det kan fellast inntil 5 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar i dag 10. september.

09.07.2019

Søk om tilskot til tiltak i det utvalde kulturlandskapet Alnes - 2.gongs utlysing 2019

For 2019 har det utvalde kulturlandskapet Alnes fått tildelt kr 450 000,- i tilskotsmidlar. Første søknadsrunde hadde frist 2. juni 2019, og da fekk vi inn søknadar som svarar til kr 280 000,-. Det betyr at det er att kr 170 000,- på årets ramme. Dei resterande midla blir nå lyst ut på nytt. Fristen for å søkje er 12. august 2019.

27.06.2019

Klimasatsmidlar til Ørsta kommune

Kan ein byggje ein klimavennleg skule i tre der ein veit det er utfordringar kring skred? Eller må ein byggje eit «fort» i betong?

14.06.2019

Nyttig feltkurs om klassifisering av arealtilstand

Tilstanden på jordbruksareal er viktig for fleire brukargrupper, og kommunen har ansvaret for å holde kartet ved like.  Engasjerte og kunnskapshungrige saksbehandlarar frå 13 kommunar deltok på feltkurs om klassifisering av arealtilstand i Vestnes 13. juni.

07.06.2019

Vern om trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Straks startar slåtten, og kanskje har du trua fugleartar hekkande i enga. Sjå etter fuglar som hekkar i jordbrukslandskapet, i enga. Fleire av desse fugleartane er i tilbakegang. Dette gjeld m.a. åkerrikse, storspove og vipe - du kan bidra til å redde dei.

23.05.2019

Revidert regionalt miljøprogram 2019-2022

Revidert regionalt miljøprogram er revidert, og skal gjelde for perioden 2019 – 2022. Programmet vidarefører i stor grad tidlegare miljøtiltak, men inneheld også viktige endringar.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel