Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


13.10.2020

Søknad om erstatning for rovviltskade i 2020

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2020. Fristen er 1. november.

06.10.2020

Fylkesnytt nr 2/2020 frå Møre og Romsdal

Fylkesnytt 2/2020 med landbruksnyheiter fra Møre og Romsdal er no ute. I denne utgåva kan du mellom anna lese om utdelinga av kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal 2020. 

01.10.2020

Sauebøndene ønsker færre jerv

Fleire sauebesetningar i Møre og Romsdal har hatt 20-30 prosent tap av lam til jerv over fleire år. Jervebestanden er nær dobbelt så stor som bestandsmålet.  

28.09.2020

Tar kloke val i bygging av skogsvei

Dei siste to åra har skogeigarar i Møre og Romsdal fått tilbod om rådgjeving frå profesjonell vegplanleggjar på eit veldig tidleg stadium. Det har gitt gode resultat.

24.09.2020

Tilskot til kompetanseheving for pelsdyroppdrettarar

Pelsdyroppdrettarar kan søkje om tilskot til arbeidsretta kompetanseheving for å få anna inntektsgjevande arbeid enn pelsdyrhald.

18.09.2020

Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2

No kan alle som driv vanleg jordbruksproduksjon søkje om tilskot til drifta – og til støtte for å få inn avløysar når dei har ferie og fritid. Søknadsfrist er 15. oktober.

15.09.2020

Nye reglar for åtejakt og båsfangst av jerv

Det er no tillate med fast montert kunstig lys på jerveåte, og bruk av viltkamera kombinert med fellevarslar kan erstatte fysisk tilsyn av jervebås.

09.09.2020

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2020-2021

Det kan fellast inntil 7 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar 10. september.

07.09.2020

Framifrå kulturlandskap på Hoem

– Denne prisen gir oss følelsen av å bli verdsett. At det vi gjer er verdifullt, seier gardeigar og vinnar av Kulturlandskapsprisen 2020, Stein Kåre Austigard.

20.08.2020

Utvikling av husdyrproduksjon i Møre og Romsdal

Struktur og samansetning av landbruket er i endring. Det gjeld også fordeling av produksjon mellom fylka. Vi har sett på Møre og Romsdal sin del av husdyrproduksjonen og korleis denne har utvikla seg siste 10-15 åra.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel