Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


10.07.2020

Møte om veterinær vaktstruktur i Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Kristiansund, Aukra og Molde

Landbruksdirektoratet har invitert kommunar saman med lokallag frå faglaga i landbruket og veterinærforeininga til møte den tysdag 25.august om veterinær vaktstruktur i Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Kristiansund, Aukra og Molde. Målet med møtet er at dei ulike partane skal få fortelje Landbruksdirektoratet kva for utfordringar som er i dei aktuelle områda og komme med forslag til løysingar. Landbruksdirektoratet vil handtere oppfølginga av desse innspela.

24.06.2020

Nyheitsbrev om plan for Fylkesmannen og fylkeskommunen - juni 2020

Fylkesmannen og Fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som var omtala i nyheitsbrevet for juni.

22.06.2020

Endringar i ordninga Erstatning for produksjonssvikt

På grunn av koronasituasjonen vart det bestemt i årets jordbruksavtale at ikkje berre klimabetinga avlingssvikt, men også produksjonssvikt på grunn av manglande arbeidskraft kunne dekkast over erstatningsordninga.

05.06.2020

Endringar i reglane om nydyrking

Landbruks- og matdepartementet har fastsett endringar i forskrift om nydyrking (nydyrkingsforskrifta). Det er innført eit forbod mot nydyrking av myr, men kommunen kan likevel tillate dyrking av myr når visse vilkår er oppfylt. Endringane i nydyrkingsforskrifta gjeld frå 2. juni 2020.

26.05.2020

Informasjon om regionalt miljøprogram (RMP) 2020

Det er blitt vår og sommaren nærmar seg. Det er tid for å planlegge og gjennomføre dei tiltak som det kan bli gitt tilskot til gjennom regionalt miljøprogram (RMP).

18.05.2020

Utbetaling av regionale miljøtilskot i 2020

I mars 2020 vart det betalt ut ca. 21,5 mill. kroner i regionale miljøtilskot (RMP) til bønder i Møre og Romsdal. Dette gjaldt søknadsomgangen 2019.

15.05.2020

Smittevernrettleiar for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Smittevernrettleiaren gir råd og informasjon om smittevern til norske produsentar av frukt, bær, grønnsaker og potet. Rettleiaren er gyldig fra publiseringsdato 14.05.2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

29.04.2020

Viktig informasjon til bønder om Koronasituasjonen

Her finn du lenkjer til relevant informasjon for deg som arbeider i landbruket.

02.04.2020

Til landbruksnæringa

Koronautbrotet gjer at vi er i ein heilt spesiell situasjon, som er utfordrande for heile samfunnet. Vi er opptatt av å bevare liv og helse og vi må ta vare på næringsliv og andre viktige samfunnsfunksjonar. I denne situasjonen blir vi minna om kor viktig matproduksjonen er. Vi vil derfor rette ei takk til alle som står på for å sikre matforsyninga til landet vårt.

30.03.2020

Føreslå kandidatar til kulturlandskapsprisen 2020

Fylkesmannen inviterer alle til å kome med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen innan 31. mai 2020. Forslaget skal fremjast via eit elektronisk skjema, som du finn via link i artikkelen eller i høgre margen på denne sida. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel