Fylkesmannen si tilråding

Fylkesmannen tilrår at framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal omfattar ein reduksjon frå 36 til 7 kommunar. I kvar av dei nye komunane inngår to eller fleire av dagens kommunar.

Fylkesmannen har på bakgrunn av gjennomførte prosessar og eigne analysar, identifisert sju geografiske område i Møre og Romsdal som på sikt kan gi ein balansert og heilskapleg kommunestruktur.

Vi viser til vedlagte tilråding og streaminga av pressekonferansen.