Utviklinga i kommuneøkonomien 2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga i kommuneøkonomien i fylket. Rapporten inneheld eit utval av indikatorar som viser den økonomiske situasjonen og utviklinga for kommunane, både enkeltvis og samla.

Tala er henta frå Statistisk Sentralbyrå (SSB), og i hovudsak databasen Kostra. Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering. Kvart år rapporterer kommunane rekneskapstala sine til SSB. Rundt 15. mars blir ureviderte rekneskapstal publisert, og rundt den 15. juni blir dei reviderte rekneskapstala publisert. Tala i rapporten bygger på dei reviderte rekneskapstala.

Rapporten kan vere aktuell lesing for folkevalde, tilsette i administrasjonen i kommunane, forvaltningsorgan på fylkes- og regionalt nivå og andre som har interesse for kommunane sin økonomi.