Kostra-rapportering for 2018

Kommunane, interkommunale selskap og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 15. februar 2019.

Elektronisk rapportering kan skje frå og med 2. januar 2019

Treng du assistanse i samband med rapporteringa har SSB si eiga brukarteneste. Spørsmål kan stillast til: kostra-support@ssb.no eller til telefon nr. 62 88 51 70.

Det kjem enkelte endringar i funksjonskontoplanen for 2019 bl.a. på borgerlige vigsler, frivillegsentralar og rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk, og enkelte endringar i artskontoplanen. Sjå brev frå KMD