Prosjektskjønn 2018 - tildeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i 2018 fått in 57 søknader om prosjektmidlar på til saman 52,87 millionar kroner. I alt var det tildelt midlar for 8,75 millionar kroner fordelt på 16 ulike prosjekt.

Fylkesmannen sine vurderingar tar utgangspunkt i dei føringane og kriteria som vart omtalt i vårt invitasjonsbrev, datert 18.01.2018.

I år gjekk om lag halvparten av samla tildeling med til å etablere barnevernsvakt i alle kommunar i Møre og Romsdal.

Prosjekta som har fått støtte ligg i oversikta til høgre under relaterte dokumenter.

Midlane vert utbetalt tidleg i juni.

Vi vil be om ei mellom- og sluttrapportering på prosjekta. Mellomrapporteringa vil bli gjort i slutten av januar og sluttrapporteringa i slutten av august 2018. Det blir sendt ut ein e-post til kontaktpersonen på prosjektet som blir ansvarleg for rapporteringa og vil vere vår kontaktperson. Rapporteringa skal gjerast i det same systemet kor søknaden vart sendt inn (ISORD). Det er og viktig at det redegjerast for kva nytteverdi dette prosjektet kan ha for andre kommunar.