Helse- og omsorgstenestelova kap.9

Rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor einskilde personar med psykisk utviklingshemming.

Under følgjer malar som vi oppmodar kommunane å nytte når dei skal fatte vedtak om bruk av tvang og makt, når det skal søkast om dispensasjon frå utdanningskravet og ved melding om skadeavverjande tiltak i naudssituasjonar. Skjema tilfredsstiller føresegnene i lova til kva som skal vere med.  
 
 

Her er malane som kommunane kan nytte:

Enkeltmelding  Bokmål Nynorsk
Vedtak         Bokmål Nynorsk
Hjelpetekst til vedtak Bokmål Nynorsk
Dispensasjonssøknad Bokmål Nynorsk