Privat avlasting

Barn med såpeboble
Barn med såpeboble (Foto: ScanStockPhoto)

Det har kome mykje nytt regelverk om private avlastarar og deira arbeidstid, etter to dommar i Høgsterett.

Regelverket for dei som gir avlasting har blitt endra dei siste åra. Dei blir no oftare rekna som arbeidstakarar, i staden for oppdragstakarar, og har fått ei rekke unntak frå arbeidstidstidsreglane. Den siste endringa kom no frå 01.06.2019. Også løna er regulert i ei ny avlasteravtale som ligg på KS sine nettsider.