Tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV-kontoret

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i NAV-kontor skal stimulere til utvikling av sosiale tenester og tiltak i kommunane etter sosialtenestelova. Denne ordninga erstattar tidlegare tilskot til bustadsosialt arbeid og barnefattigdom.

Målgruppe: sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som er nær ved å kome i ein slik situasjon

Kven kan søkje: NAV-kontor.

Søknadsfrist: 1. mars 2017 

Overordna mål for ordninga er heilskapleg og samorda tenestetilbud tilpassa brukaranes behov, samt auka kvalitet på tenestene. Det vil særleg bli vektlagt å vidareutvikle tiltak som bidreg til å få målgruppa over i arbeid og aktivitet.Ordninga skal støtte opp om nasjonale mål og prioriteringar.

Send søknadsskjema til Fylkesmannnen i Møre og Romsdal,postboks 2520, 6404 Molde eller  fmmrpostmottak@fylkesmannen.no.

Søknader som sendes elektronisk må ha godkjent elektronisk signatur.