Melde for å lære og forbedre - plikten til å varsle om alvorlige hendelser utvides i 2019

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende varselordningen ved alvorlige hendelser, slik at også kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varsle Helsetilsynet.

Ordningen vil etter planen tre i kraft i juli 2019.

Å følge opp feil og lære av feil er helt avgjørende for å gjøre tjenestene bedre og pasientene tryggere. Siden 2010 skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle Statens Helsetilsyn om alvorlige hendelser som førte til /kunne ha ført til dødsfall eller betydelig skade for pasient. Formålet med varselordningen til Statens helsetilsyn, er å sikre bedre tilsynsmessig oppfølgning av helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak ved raskere og bedre opplyste hendelsesforløp/saksforhold og dermed også redusert saksbehandlingstid i tilsynssaker.

Varselordningen utvides nå slik at også kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varsle om alvorlige hendelser. Meldeplikten skal ikke erstatte, men understøtte helseinstitusjonenes eget arbeid med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Utvidelsen av varselordningen innebærer at også pasienter og pårørende vil få mulighet til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser. 

Utvidelsen av varselordningen er vedtatt, og vil etter planen tre i kraft 1. juli 2019.