Nytt tilskudd til lokalt produksjonskjøkken

Opprettelsen av et tilskudd til lokalt produksjonskjøkken er en del av kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet (2019–2023). Målet er å styrke måltidsopplevelser og det ernæringsmessige tilbudet ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Kommunen kan søke om tilskuddet fra og med 1. oktober.

Tilsagnsrammen for 2019 er 12,5 mill. kr. og skal gå til etablering eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddet utmåles etter antall brukere av kjøkkenet med heldøgns tjenestetilbud og gis som en del av investeringstilskuddet under post 63 rehabilitering. 

For å skape nærhet mellom matlagingen og beboerne er det ønskelig at kjøkkenløsningen utformes slik at produksjonen av mat foregår i en løsning med minst en åpen vegg ut mot fellesareal/spiseplass.

Husbanken jobber med å klargjøre søknads- og saksbehandlingsløsningen. Generelle spørsmål kan rettes til post@husbanken.no. Ta kontakt med Husbankens saksbehandlere i din region for spørsmål og veiledning i den enkelte sak.