Q-20/2012 Rundskriv til introduksjonsloven

Dette rundskrivet Q-20/2012 erstatter rundskriv H-20/05, og det omfatter de lovendringene som har blitt vedtatt siden det forrige rundskrivet ble publisert.

Hovedtanken med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for raskt å komme ut i jobb. Introduksjonsloven inneholder både rett og plikt til norskopplæring og kvalifisering for arbeidslivet for grupper av nyankomne innvandrere. God gjennomføring av ordningene i introduksjonsloven vil bidra til at innvandrere raskere inkluderes i samfunnet.

Rundskrivet er et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med gjennomføring av introduksjonsloven. Rundskrivet er en samling av regelverk knyttet til introduksjonsloven og er laget for å fungere som et oppslagsverk.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet utfyllende merknader til både lov- og forskriftsbestemmelsene. Rundskrivet inneholder også veiledning og informasjon om ordningene som reguleres i introduksjonsloven.