Nye endringar i introduksjonslova

Stortinget vedtok 4.juni 2018 følgjande endringar i introduksjonslova, som vil tre i kraft 1. september 2018.

Kommunane får plikt til å tilby opplæring i norsk for asylsøkjarar, og målgruppa for introduksjonsprogram og norskopplæring blir utvida med medlemmer av barnehafamiliar og einslege mindreårige med begrensa opphaldstillatelse.

Les meir på Imdi.no

Kontaktpersoner