Tilsyn

Fylkesmannen i kvart fylke gjennomfører tilsyn med kommunen og fylkeskommunen som skuleeigarar, og med enkeltskular. Dette omfatter både grunnskular, vidaaregåande opplæring og vaksenopplæringstilbod.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører tilsyn med friskuler, folkehøgskular og andre private skuler som får statstilskot.

Fylkesmannen i kvart fylke gjennomfører tilsyn med kommunen og fylkeskommunen som skuleeigarar, og med enkeltskular. Dette omfatter både grunnskular, vidaaregåande opplæring og vaksenopplæringstilbod.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører tilsyn med friskuler, folkehøgskular og andre private skuler som får statstilskot.

I tilsyna blir det kontrollert om kommunar og skular oppfyller pliktene sine etter sentral regelverk. Kva for tema og kva for kommunar eller skular det blir ført tilsyn med blir gjort ut frå ei risikovurdering.

I perioden 2014-17 blir det gjennomført tilsyn over heile landet med skulane sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, skulane sin forvaltningskompetanse og med skulebasert vurdering.

Har du mistanke om at du har opplevd brot på regelverket?

  • Gjeld det ein skule eller kommunen som skuleeigar, kan du kontakte Fylkesmannen.
  • Gjeld det ein friskule (privat skule), kan du også kontakte Fylkesmannen.

Rapportar frå Fylkesmannen sine tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit finn de her: Tilsynsrapportar 

Elles viser vi til meir informasjon om tilsyn  på Utdanningsdirektoratet si heimeside www.udir.no

Aktuelt

Relaterte lenkjer:

Regelverk
Tilsynsrapportar

 

Kontaktperson:

Silje Veronika Reinaas
seniorrådgivar

Tlf: 71 25 85 63