Satsingar

Fylkesmannen skal hovudsakleg:

  • rettleie, informere og motivere til deltaking i statlege tiltak, rekruttere og evt. velgje ut deltakarar
  • innhente planar, fordele midlar, innhente rapportar og oppsummere/rapportere til Utdanningsdirektoratet
  • leggje til rette for erfaringsspreiing og erfaringsdeling

initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Følgende statlige strategier og kompetanseutviklingstiltak er aktuelle (med linkar til aktuell nettstad):