Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Fylkesmannen.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Du kan klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Si din mening om det barnevernet gjør sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. 

Vi jobber med å utvikle enkle løsninger for å si ifra. Enn så lenge ber vi deg ta kontakt med Fylkesmannen der du bor. Trenger du noen å snakke med NÅ? Ring Alarmtelefonen på 116 111.

Vis mer

Telefon for barn og unge

Fylkesmannen ønskjer å ha direkte kontakt med barn og unge i barnevernet i tilsynsarbeidet.

Barn i barnevernet kan ta direkte kontakt med barnevernsgruppa hos Fylkesmannen på telefonnr: 47 69 05 00. Telefonen er betjent i arbeidstida mellom kl. 08:00 - 15:30.

Til dette nr. kan barn både sende SMS eller ringe. Vi vil ringe tilbake om nokon tek kontakt utenfor arbeidstida.

  Kontaktpersonar

Satsing på kommunalt barnevern 2013 – midlar til kompetanse- og samhandlingstiltak

Ingress: Dei kommunale barneverntenestene har fått  1.7 mill kroner til kompetanse og samhandlingstiltak. Fylkesmannen har no fordelt midlane.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet iverksette i 2011 eit program for å styrke det kommunale barnevernet gjennom øyremerka midlar. Styrkinga har hatt fokus på å få auka kapasitet og kompetanse i dei kommunale barneverntenestene.

 

I Møre og Romsdal er det oppretta 36,5 nye stillingar med øyremerka midlar. For 2013 er det i tillegg sett av kr 1.705.000  til kompetanse og samhandlingstiltak. Departementet har gitt Fylkesmannen oppgåva å fordele midlane. Det kom inn søknader for det dobbelte av det som skulle fordelast.

 

Fylkesmannen har fordelt midlane slik det går fram av vedlagte oversikt.

Fræna 50 000
Vanylven 30 000
Sula 40 000
Aure 40 000
Haram 30 000
Sykkylven 40 000
Vestnes 40 000
Herøy 40 000
Stranda 55 000
Sande 40 000

 

Interkommunale tiltak                                          

Søre Sunnmøre v/Ulstein

Hareid, Ulstein, Volda, Ørsta

250 000

Nordmøre v/Sunndal

Sunndal, Nesset, Tingvoll, Surnadal, Halsa, Rindal

200 000

Storfjorden v/ Skodje,

Norddal, Stordal,Skodje, Ørskog
50 000

Romsdal v/ Molde

Molde, Eide, Aukra,Misund

200 000

Kristiansund/Averøy

200 000

 Ålesund

400 000

08.04.2020

Bufdirs Veiledningstelefon for barnevernledere

Her finner dere informasjon om Bufdir sin veiledningstelefon for barnevernledere. Telefonnummeret til veiledningstjenesten er 40400310. Telefonen er åpen kl. 08–12 alle hverdager.

03.04.2020

Samvær med tilsyn etter barneloven

Etter barneloven § 43a kan domstolen fastsette at samvær mellom barnet og foreldre bare skal skje på bestemte vilkår, derunder at samvær skal være underlagt tilsyn av offentleg oppnemnt tilsynsperson.

27.02.2019

Telefon for barn og unge

Fylkesmannen ønskjer å ha direkte kontakt med barn og unge i barnevernet i tilsynsarbeidet.  

26.02.2019

Akuttberedskap i barneverntenestene

Satsinga i 2018 har gjeve resultat!

08.08.2018

Endringar i barnevernslova frå 1. juli 2018

Barnevernslova er endra for å betre rettstryggleiken til barn og foreldre. Lova gir barn rett på tenester, styrka medverknad og kjærleik kjem inn i lovteksten.

19.06.2018

Sunnmørsheimen - tilsyn

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn på Sunnmørsheimen den 02 – 04 mai 2018. Det vart ikkje avdekt brot på lovkrava i dette tilsynet.

24.05.2018

Fagdag akuttberedskap i barnevernet

Den 11. september 2018 – Hotell Alexandra - Molde

01.03.2018

Tilsyn i barneverninstitusjonar

Fylkesmannen sin årsrapport om tilsyn på barneverninstitusjonar

27.02.2018

Nye spennande vidareutdanningar i barnevernet

Frå hausten 2018 kan du velje mellom fem ulike vidareutdanningar innan barnevern som du kan søkje om tilskudd til

21.11.2017

Bruk av private aktørar i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementet har nå avklara korleis kommunane kan nytte private aktørar på barnevernfeltet på ein lovleg måte.

Flere nyheter