Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


13.11.2018

Tidsfristar før samanslåinga med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

I samband med samanslåinga med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vert sakshandsamingssystemet ute av drift frå cirka 21. desember til 4. januar.


05.11.2018

Open dag om framtidsfullmakter

Den 6. desember (frå klokka 09:00 til 15:45) inviterer vi til open dag om framtidsfullmakter på Statens hus i Bergen.


13.07.2018

Betydning av samtykkjekompetanse: Praksisendring i verjemålssaker

Etter ei praksisendring i verjemålssaker vil den verjetrengjande sin vilje få avgjerande betydning for om det kan opprettast ordinært verjemål, også dersom vedkommande manglar samtykkjekompetanse.


30.04.2018

Verjerekneskap 2017 må sendast innan 30. april 2018

Fristen for å sende inn verjerekneskap for 2017 er 30. april 2018. Fylkesmannen har 29.01.2018 sendt ut brev til alle verjer som står oppført med rekneskapsplikt i vårt register.


25.04.2018

Alternativ innsending av verjerekneskap

Fylkesmannen i Hordaland har motteke melding om at nokon verjer har opplevd problem med innsending av verjerekneskap gjennom Altinn.


23.04.2018

Informasjon om tilgang til skattemelding og frådrag for verjegodtgjering

Her finn du nyttig informasjon om korleis du skal få tak i skattemeldinga for den du er verje for. Du kan òg lese om korleis du fører frådrag for verjegodtgjering i skattemeldinga.


19.04.2018

Spørjeundersøking for verjer

No kan du gje tilbakemelding om korleis det er å vere verje og kor nøgd du mellom anna er med kommunikasjonen med Fylkesmannen.


16.02.2018

Informasjon om alternativ til verjemål

Verjemål skal berre opprettast dersom det er behov for det, og om det finst mindre inngripande hjelpetiltak enn verjemål, skal dette veljast. Det finst ei rekkje tiltak utanom verjemålsordninga. Fylkesmannen har laga eit informasjonsskriv over nokon av dei.


13.02.2018

Fråtaking av rettsleg handleevne

Etter verjemålslova av 2010 kan det opprettast to ulike typar verjemål: Ordinære verjemål eller verjemål som omfattar fråtaking av personen si rettslege handleevne.


08.02.2018

Har fastlegar ei sjølvstendig meldeplikt etter verjemålslova?

Fastlegar har ikkje plikt til å melde frå om ein person har behov for verje. Fastlegar kan likevel søke om verjemål for pasientar.


Flere nyheter


Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida "ofte stilte spørsmål".

Kontakt oss:

Det er mykje pågang på telefonlinjene våre, og vi anbefalar at du sender førespurnadar via skjemaet "melding til verjemålsavdelinga". Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende spørsmål, søknadar eller anna.

Melding til verjemålsavdelinga

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Telefon

Direkte til verjemålsseksjonen:
55 57 23 00.

Telefontid:

måndag: kl 12.00-14.00
tysdag: kl 12.00-14.00
onsdag: Ingen telefonar
torsdag: kl 12.00-14.00
fredag: kl 12.00-14.00