Rapport frå tilsyn med Austevoll kommune

Det kom ikkje fram opplysningar som gir grunnlag for å konkludere med at krav i sosial- og helse- og omsorgslovgjevinga er brotne.

Vi har undersøkt om kommunen ved si leiing og styring har lagt til rette for og følgjer opp at personar 18 år og eldre med samtidig rusmiddelproblematikk og psykisk liding får individuelt tilpassa, koordinerte og forsvarlege tenester.

Få tilsette i kvar eining gjer at tenestetilboda er særleg sårbare ved uføresette endringar.

Tenester frå psykisk helse og rus er i stor grad basert på fagleg skjønn. Ei uttalt prioritering av oppgåver og definering av kva tilbod psykisk helse og rus skal gi, kan understøtte faglege prioriteringar som skal gjerast i dagleg drift og ved uføresette situasjonar.

Kommunens administrative leiing er kjent med og følgjer opp sårbarheit og risiko for svikt i tenestene.

Dato:
20. mars 08:00 - 21. mars 16:00
Sted:
Austevoll kommune
Ansvarlig:
Helse- og sosialavdelinga
Målgruppe:
Personar 18 år og eldre med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding

Kontaktpersoner