Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


14.12.2018

Beredskapsvarsling til Fylkesmannen i Vestland

Frå 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane slått saman til eitt embete, Fylkesmannen i Vestland. Dette fører til nokre endringar i høve kontaktpunkt for beredskapsvarsling.


04.12.2018

Kampanje om eigenberedskap

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) lanserte nyleg ein kampanje med råd om eigenberedskap, for at flest mogleg kan vere i stand til å ta vare på seg sjølv når samfunnet blir ramma av ei stor hending eller krise. Denne veka (veke 49), sender DSB ut ei brosjyre til alle husstandar i landet med råd om eigenberedskap.


20.11.2018

Nytt kartverktøy viser framtidig havnivå og stormflodpåverknad for kystsona

Kartverket har lansert «Se havnivå i kart», eit nytt digitalt verktøy som synleggjer konsekvensar av havnivåstigning og stormflod i kystområda for heile Noreg.


13.11.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Kvam herad

Fylkesmannen i Hordaland fann ingen avvik, men har ein merknad etter tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Kvam herad 23. oktober 2018.


01.11.2018

Samleoversikt for relevant rettleiingsmateriell for samfunnstryggleik i planarbeid

Den samla oversikta vi har utarbeida over aktuelt rettleiingsmateriell for samfunnstryggleik i planarbeid, er oppdatert i høve overvatn og storulukke.


01.11.2018

Rundskriv om samfunnstryggleik i planlegging og byggesaksbehandling

Det nye rundskrivet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som føremål å gjere greie for dei reglane i plan- og bygningslova som er knytt til samfunnstryggleik, og erstattar rundskrivet "T-5/97 Fareområder".


31.10.2018

Jodtablettar ved atomulukker

Frå 1. november vil reseptfrie jodtablettar vere til sals på norske apotek. Myndigheitene anbefalar at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande born kjøper tablettar for heimelagring.


19.10.2018

Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap

Fylkesmannen i Hordaland samla beredskapskontaktar i kommunane og ei rekkje andre som arbeider med samfunnstryggleik og beredskap i Hordaland, til fagsamling på Voss 18. og 19. oktober.


08.10.2018

Korleis kan kommunen redusere utslepp av klimagassar?

På samlinga i Haugesund 5. og 6. desember vert det presentert aktuelle tiltak og korleis kommunane kan arbeide for å redusere utsleppa. Kommunar i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er inviterte.  Meld deg på så snart som mogleg! Frist er sett til 30. oktober. 


08.10.2018

Kurs i DSB-CIM

Fylkesmannen arrangerer grunnkurs og administratorkurs i DSB-CIM for kommunane i Hordaland 26. og 27. november 2018, på Park Hotel Vossevangen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel