Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


19.10.2018

Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap

Fylkesmannen i Hordaland samla beredskapskontaktar i kommunane og ei rekkje andre som arbeider med samfunnstryggleik og beredskap i Hordaland, til fagsamling på Voss 18. og 19. oktober.


08.10.2018

Korleis kan kommunen redusere utslepp av klimagassar?

På samlinga i Haugesund 5. og 6. desember vert det presentert aktuelle tiltak og korleis kommunane kan arbeide for å redusere utsleppa. Kommunar i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er inviterte.  Meld deg på så snart som mogleg! Frist er sett til 30. oktober. 


08.10.2018

Kurs i DSB-CIM

Fylkesmannen arrangerer grunnkurs og administratorkurs i DSB-CIM for kommunane i Hordaland 26. og 27. november 2018, på Park Hotel Vossevangen.


05.10.2018

Nye statlege planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing

Regjeringa har vedteke nye statlege planretningslinjar for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing frå 28. september 2018.


03.10.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Ulvik herad

Fylkesmannen i Hordaland avdekte tre avvik og har ein merknad etter tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Ulvik herad 4. september 2018.


26.09.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Odda kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte fire avvik og har ein merknad etter tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Odda kommune


17.09.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Eidfjord kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte to avvik og har ein merknad etter tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Eidfjord kommune 19. juni 2018.


12.09.2018

Revidert kapittel i FylkesROS - fiskesjukdomar og oppdrett

FylkesROS er oppdatert med revidert ROS-analyse for hendingar knytte til fiskesjukdomar og oppdrett


03.09.2018

Informasjon om naturskadeordninga

Den offentlege naturskadeordninga kan gi erstatning til reparasjon av skadar som direkte skuldast naturulukker som flaum, storm, stormflo og skred, men som ikkje blir dekka av privat forsikring.


06.07.2018

Øving av Totalforsvaret i Noreg

Øvinga Trident Juncture blir den største fullskalaøvinga i Noreg på fleire tiår, med om lag 40 000 soldatar frå ei rekkje NATO-land venta til landet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel