Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk.

Vis mer


17.04.2018

Forvaltingsplan for Kalandsvika naturreservat

Fylkesmannen i Hordaland har godkjent forvaltingsplanen for Kalandsvika naturreservat. Naturreservatet ligg nordaust for Kalandsvatnet i Bergen kommune.


12.04.2018

Oppstart av frivillig skogvern i Lio i Os

Etter ønskje frå grunneigar og Vestskog SA, melder vi start av arbeid med frivillig skogvern i Lio i Os kommune. Frist for innspel er 4. mai 2018.


06.04.2018

Opning av fugleobservasjonstårn på Herdla

Den 19. april blir det nye fugleobservasjonstårnet på Herdla offisielt opna. Det blir eit enkelt program med foredrag på Herdla museum etterfulgt av kaffiservering ved tårnet.


19.03.2018

Høyring av frivillig skogvern på Alsåker, Skåro og Uranes

Etter ønskje frå grunneigar og Vestskog SA, melder vi med dette start av arbeid med frivillig skogvern på Alsåker i Ullensvang, Skåro i Fyksesund i Kvam og i Uranes i Granvin herad. Frist for innspel er 23. mai 2018.


06.02.2018

Oppstart av frivillig skogvern i Kvam og Granvin

Etter ønskje frå grunneigarar og Vestskog SA, melder vi med dette offisiell start av arbeid med frivillig skogvern på Skåro i Fyksesund i Kvam og i Uranes i Granvin herad. Frist for innspel er 5. mars 2018.


10.01.2018

Oppstart av frivillig skogvern på Alsåker i Ullensvang

Etter ønskje frå grunneigar og Vestskog SA, melder vi med dette offisiell start av arbeid med frivillig skogvern på gnr. 114 bnr. 2 på Alsåker i Ullensvang.


20.11.2017

Forvaltingsplan for Fedjemyrane landskapsvernområde

Fylkesmannen i Hordaland har no utarbeidd forvaltingsplan for Fedjemyrane landskapsvernområde. I forvaltingsplanen oppsummerer vi korleis vi ønskjer at området skal forvaltast i åra framover. 


08.11.2017

Tilrår vern av tre marine område

Framlegg om vern av tre større marine verneområde i Hordaland har vore til høyring i 2017. No har vi summert opp høyringa og sendt over saka til vidare handsaming i Miljødirektoratet. Fylkesmannen rår til vern av alle 3 områda.


25.10.2017

Ny forvaltingsplan for Kalandsvika naturreservat

Forslag til forvaltingsplan for Kalandsvika naturreservat ligg no ute til offentleg ettersyn. Frist for uttale er 4. desember 2017.


29.09.2017

Brenner sitkagran på holmar ved Herdla

Herdla naturreservat er det rikaste fugleområdet i Hordaland, men fuglane har få gode hekkeplassar. Som mange stader langs kysten er holmane rundt Herdla planta til med sitkagran. No er sitkagrana fjerna, og holmane blir svidd av for å få tilbake eit meir fuglevenleg landskap.


Flere nyheter