Klima

Global oppvarming krever klimatilpasninger. For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnitttemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Klimautfordringene kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser og for å begrense framtidige skader. Gode transportløsninger, robuste veier og jernbaner, sikker energiforsyning og boliger og andre bygninger som ikke ligger utsatt til for jordskred eller andre naturkatastrofer utgjør en viktig del av planleggingsarbeidet. Fylkesmannen skal også bidra til at samfunnet er forberedt på å takle flom, skred, strømbrudd og andre alvorlige hendelser.

Lokal planlegging for klimaendringer

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene. Det er kommunene som har hovedansvaret for å bygge gode samfunn for sine innbyggere, og klimaperspektivet er en viktig del av denne planleggingen.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunene tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene når de fatter vedtak. Fylkesmannen er sektormyndighet, blant annet for miljø og landbruk, og har myndighet til å føre tilsyn med kommunene, overprøve enkeltvedtak som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringer, og fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid.
  • Fylkesmannen veileder kommunene i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjøre hvilke krav og forventninger staten har til kommunene, og samtidig formidle kommunenes synspunkter til sentrale myndigheter.

Vis mer


20.11.2018

Nytt kartverktøy viser framtidig havnivå og stormflodpåverknad for kystsona

Kartverket har lansert «Se havnivå i kart», eit nytt digitalt verktøy som synleggjer konsekvensar av havnivåstigning og stormflod i kystområda for heile Noreg.


02.10.2018

Klimasamling for kommunane på Vestlandet

Kommunane i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er inviterte til samling i Haugesund 5. og 6. desember. Tema for samlinga er korleis kommunane kan arbeide for å redusere klimagassutslepp. Frist for påmelding er 20. oktober


09.08.2018

Klimasats 2018

Fleire kommunar i Hordaland har også i 2018 motteke statlege Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet. Midlane skal gå til tiltak som bidrar til reduksjon i klimagassutslepp og omstilling til lågutslepp-samfunnet.


24.06.2018

Kommunepolitikarar viktige for klima

Det skriv Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, på sin blogg. Ho peikar på at kommunar som startar omstilling til lågutsleppssamfunnet i dag, vert mest attraktive i framtida. Om kommunepolitikarane vil.


05.04.2017

Korleis bli ein betre miljøkommune?

Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer alle som arbeider med miljø og klima i kommunane til seminar i Bergen 30. mai 2017. Her får du høyre om forureiningsregelverket og organisering av arbeidet med miljø og klima. Gode inneleiarar vil snakke om miljøgifter, overvatn, marin forsøpling og nyttig bruk av avfall.


18.11.2016

Kommunar kan søkje tilskot til klimatilpassing 2017

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje midlar til tiltak knytt til klima og klimatilpassing i 2017. Det er to ulike søknadsordningar med søknadsfrist 15. januar og 15. februar.


08.11.2016

Klimasats i Hordaland

Miljødirektoratet har gitt stønad til prosjekt i Hordaland som vil redusere utslepp av klimagassar. 


26.04.2016

Ny støtteordning for klimatiltak i kommunane

Fylkesmannen oppmodar kommunane, fylkeskommunen og kommunale føretak om å søke tilskot til lokale klimatiltak gjennom støtteordninga Klimasats. Det er sett av 100 millionar kroner til ordninga i 2016. Fristen er 23. juni.


06.06.2014

Fylkesmannen er klimapartnar

4. juni var offisiell lansering av Klimapartnarar i Hordaland. Fylkesmannen er med i nettverket der 14 private og offentlege verksemder deltek. Målet er å redusere klimagassutsleppa og fremje grøn verdiskaping.