Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


29.11.2018

Vil du høyre siste nytt frå redningsaksjonen for Vossolaksen?

Fylkesmannen inviterar til informasjonsmøte om redningsaksjonen for Vossolaksen mandag den 3. desember frå kl 18.00 - 20.00 i kulturhuset på Voss


22.03.2018

Fiskesesongen laks og sjøaure 2017

Total 12 244 kg laks og sjøaure vart fiska i fylket i 2017. I år som i fjor var det Etnevassdraget som toppa statistikken for laksefiske, medan det var i Eidfjordvassdraget det vart fiska mest sjøaure.


01.03.2018

Skal du fiske i sjøen? Les her først

Fiske i sjø er i Noreg ope og gratis for alle, men nokre reglar må ein setje seg inn i før fisketuren tek til. Frå 1. mars var det igjen nedsenkingspåbod for garn, det er strengare reglar for fiske i fredningssonar, og alt fiske etter laks og sjøaure i Hardangerfjorden er forbode frå 1. mars til og med 30. april.


15.12.2017

Vil du høyre siste nytt frå redningsaksjonen for Vossolaksen?

Fylkesmannen inviterar til ope møte om redningsaksjonen for Vossolaksen onsdag den 20. desember frå kl 18.00 - 20.00 i kulturhuset på Voss.


19.05.2017

Fisketider 2017

Fisketidene for laks og sjøaure i sjø og vassdrag i Hordaland er i 2017 uendra frå 2016. 


10.03.2017

Fiskesesongen laks og sjøaure 2016

Etnevassdraget gjorde i 2016 eit comeback, etter å ha vore stengt for fiske i to sesongar. Fem vassdrag fiska over tonnet; Etneelva, Storelva i Arna, Daleelva i Vaksdal, Oselva og Eidfjordvassdraget.


10.03.2017

Inngrep i vassdrag er søknadspliktig

Flaum har store følgjer for vassdraga våre, og kommunane får fleire planar og søknader om tiltak for å førebyggje eller reparere skadane. Regelverket for tiltak i vassdrag er komplisert, og vi har samla informasjon om korleis sakene skal handsamast.


31.01.2017

Framleis kalking av forsura ferskvatn

Det er nedbør forureina av svovel- og nitrogen som gjer at innsjøar og elvar i Noreg kan bli unaturleg sure. I 2016 blei det i Hordaland nytta om lag 6 millionar kroner til kalking for å redusere skadane på biologisk mangfald i vatn av denne forsuringa.


16.01.2017

Ubeden gjest i vest – Seminar om spreiing av ørekyt i naturen

Den vesle fiskearten ørekyt finst naturleg i ein avgrensa del av Noreg, men menneskeleg aktivitet har gjort at dagens utbreiing er langt vidare. Det kan ha store konsekvensar for økosystemet når ein slik art kjem inn i eit nytt vassdrag. Seminaret summerer opp og evaluerer tiltak som har vore gjort for å motverke vidare spreiing av ørekyt på Hardangervidda.


22.12.2016

No kan du søke om tilskot til miljøtiltak

Kommunar, organisasjonar og private kan no søkje om økonomisk støtte til tiltak for å betre miljøtilstanden i Hordaland.


Flere nyheter