Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


07.08.2018

No er det enklare å søke om løyve til avfallsanlegg

Vi har laga nytt søknadsskjema for avfallsanlegg, så no er det enklare å søke om nytt eller endra løyve. Alle søknadar om drift av slike anlegg må bruke skjemaet. Les heile saka for meir informasjon.


16.05.2018

Korleis kan verksemder hindre plastforsøpling?

Miljødirektoratet har laga eit faktaark om kva verksemder kan gjere for å redusere marin forsøpling og mikroplast. På Fylkesmannens tilsyn med forureining er plastforsøpling no fast tema.


30.04.2018

6.8 millionar kroner til å rydde marint avfall i Hordaland

Heile 5 millionar av dette er tildelt  Bergen og Omland Friluftsråd. Det er Miljødirektoratet som står for tildelinga etter tilråding frå Fylkesmannen. Midlane vil bidra til reinare kyst, og god tilrettelegging for innsats på strandryddedagen 5. mai.


22.02.2018

100 verksemder får tilsyn

Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre om lag 100 tilsyn med forureining i 2018. Viktige tema vil vere prioriterte miljøgifter, handtering av farleg avfall og kjemikal, utslepp, forureining og internkontroll. I år vil marin forsøpling og vedlikehald vere tema på alle tilsyn.


16.02.2018

Mottak for farleg avfall blir kontrollerte

Fylkesmannen kontrollerer no om anlegg som tek imot og mellomlagrar farleg avfall følgjer miljøregelverket. Kontrollane er del av ein landsomfattande aksjon.


16.01.2018

Tilskot til å rydde marin forsøpling

No kan du søke om støtte til å rydde marin forsøpling. Det er sett av 80 millionar kroner til ordninga i 2018. Frist for å søke er 15. februar 2018.


18.12.2017

Søknad om løyve etter forureiningslova i Strandvik i Fusa

Strandvik Transport og Maskin AS søkjer om løyve etter forureiningslova for avfallsanlegget i Strandvik i Fusa kommune. Frist for uttale er 19. januar 2017.


29.11.2017

Søknad om drift av deponi på Eikefet

Lindum AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å drive deponi for ordinært avfall i masseuttaket på Eikefet i Lindås kommune. Frist for uttale er 31. desember 2017.


21.09.2017

Vil kompostere hageavfall og hestemøkk på Eide

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Eide søkjer om å etablere eit komposteringsanlegg for hageavfall og hestemøkk på Eide i Fjell kommune. Frist for å gje uttale er 25. oktober 2017.


22.08.2017

Avfallsanlegg på Knarrevik søkjer om endra løyve

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Knarrevik søkjer om endra avfallsmengder på lager og oppdatering av vilkår i løyvet etter forureiningslova på anlegget i Fjell kommune. Frist for uttale er 1. oktober 2017.


Flere nyheter