Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


15.08.2018

Elektronisk søknad om tilskot for avløysing ved sjukdom

Frå og med 15. august 2018 er det mogleg å søkja om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. elektronisk.


18.04.2018

Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde, i tråd med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.


02.03.2018

Fordeling av SMIL- og dreneringsmidlar 2018

Fylkesmannen har fordelt 5,2 mill. kroner til kommunane i tilskotsramme til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og 3,0 mill. kroner til tilskotsordninga for drenering av jordbruksareal.


21.02.2018

Søk prosjektmidlar frå klima- og miljøprogrammet i jordbruket 2018

Frå i år må du søkje om midlar til fylkesvise tiltak frå klima- og miljøprogrammet i jordbruket via elektronisk skjema i Altinn. Fylkesmannen i Hordaland har om lag kr 350 000 til disposisjon for nye prosjekt i 2018.


08.08.2017

Tilskot til drenering av jordbruksjord er dobla

1. juli 2017 blei tilskotet til drenering dobla til 2 000 kroner per dekar eller 30 kroner per løpemeter.


17.01.2017

Nye investeringsmidlar til organisert beitebruk

Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2017. Frist for søknad er 15. mars.


14.09.2016

Mykje pengar att til drenering av jordbruksjord i 2016

Det har kome inn få søknader om dreneringstilskot så langt i 2016. Meir enn 1,3 millionar kroner er framleis tilgjengeleg for gardbrukarar som ønskjer å drenere.


26.08.2016

Tilskot til drenering av jordbruksjord

Det finst tilskot til drenering av tidlegare grøfta jordbruksareal, og til tidlegare planert areal. Eigar av arealet, eller føretak som leiger areal kan søkja om tilskot. Søknaden skal sendast til kommunen der arealet ligg.


02.03.2016

Frist for utviklingsmidlar 15. april

Fylkesmannen forvaltar regionale utviklings- og tilretteleggingsmidlar (UTM) til felles tiltak for utvikling av tradisjonelle og nye næringar i landbruket i Hordaland. Hovudrunden har frist 15. april, supplerande runde 15. oktober.


24.11.2015

Å gløyme opplysningar påverkar tilskotsutbetalinga

Å etterregistrere utegløymte opplysningar i søknad om produksjonstilskot, blir rekna som innsending av ny søknad. Det presiserer Landbruksdirektoratet i eit nyleg utsend brev. Konsekvensane for utmåling av tilskot kan bli store, og vi oppmodar derfor alle til å bruke god tid når dei fyller ut søknaden.


Flere nyheter