Miljøtiltak i jordbruket

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Fylkesmannen skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


17.10.2013

Kulturlandskapsprisen 2013

Fylkesmann Lars Sponheim delte ut Kulturlandskapsprisen 2013 på kr 50 000,- til Toril L. og Johan Børsheim for deira mangeårige innsats for arbeid med restaurering og utvikling av husmannsplassen Kvemmadokkje i Ulvik.


20.08.2013

Miljøtilskot - Utsett frist for elektronisk søknad

SLF forlengar fristen i Hordaland til 27. august for søknad om regionalt miljøtilskot. Dette gjeld elektroniske søknadar.


17.07.2013

Skjøtselsplanar til RMP 2013

Fylkesmannen i Hordaland har laga mal for skjøtselsplan til artsrik slåttemark og kystlynghei. Skjemaene kan brukast når ein søkjer om RMP-tilskot til desse ordningane.


22.02.2013

Kartlegging av kystlynghei i Hordaland

Kartelgging av kystlynghei er ei oppfølging av prioriteringane i Regionalt miljøprogram for Hordaland. Prosjekt har hatt som mål  å kartleggje status for skjøtsel og utforming av kystlynghei i Hordaland.


18.02.2013

Regionalt miljøprogram Hordaland 2013-16

Som del av arbeidet med utforming av nytt regionalt bygdeutviklingsprogram, er RMP for Hordaland revidert og spissa i høve regionale tilhøve og miljøutfordringar, politiske ønske og utviklingsutfordringane ein ser føre seg vidare framover.


18.02.2013

Miljøplan

Miljøplan er eit system i to trinn for registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøtiltak knytt til jordbruksdrift. Miljøplan skal føre til meir miljøvennleg jordbruksproduksjon og til at positive miljøeffektar av jordbruksdrift blir haldne ved like eller blir auka.


Flere nyheter