Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


02.05.2017

Program for regional jordvernkonferanse

Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Rogaland arrangerer ein konferanse knytt til jordvern i Haugesund 2.oktober. Her blir m.a. fortetting av bustadområde, transformasjon og konsentrert utbygging sett på programmet. 


27.02.2017

Ber om innspel til nasjonal jordvernpris

Kven i Hordaland har gjort seg fortent til å motta Noreg sin først nasjonale jordvernpris? Fylkesmannen ønskjer innspel på kandiatar.


28.11.2016

Sjekkliste for driveplikt

Fylkesmannen i Hordaland, i samarbeid med NIBIO og NLR, har utarbeidd sjekkliste knytt til oppfølging av driveplikt.


07.10.2016

Jordmassar frå problem til ressurs

I rettleiaren som Region Nordhordland har laga er det samla råd om korleis kommunane ved god sakshandsaming kan legge til rette for at jord vert brukt som ein ressurs for landbruk og samfunn. Prosjektet har fått skjønsmiddel frå Fylkesmannen.


18.03.2016

Omdisponering av jord og oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

Det har no kome førebelse KOSTRA-tal for 2015, som visar kor mykje dyrka og dyrkbar jord som har blitt omdisponert i Hordaland. 


04.07.2014

Ein auke i omdisponering av dyrka og dyrkbar mark i Hordaland i 2013

Kommunane i Hordaland har rapportert inn at det er 402 dekar dyrka mark og 373 dekar dyrkbar mark, totalt 775 dekar som vart omdisponert til andre føremål enn landbruk i 2013.