Erstatningsordningar

Ein kan søkje om erstatning når klimaskade har gitt svikt i planteproduksjon eller honningproduksjon og i samband med gjennomføring av offentlege pålegg i planteproduksjon og husdyrproduksjon. I tillegg finst erstatningsordning for tap i epleproduksjon forårsaka av rognebærmøll.

 

Sjå meny i høgre marg.

Andre aktuelle erstatningsordningar, som ikkje blir forvalta av Fylkesmannens Landbruksavdeling er:

  • Rovvilt – ved Fylkesmannens miljøvernavdeling
  • Naturskade – ved Landbruksdirektoratet

 

06.09.2018

Tørkesommar i Hordaland og erstatning etter avlingssvikt


13.11.2017

71 søknadar om erstatning for avlingssvikt forårsaka av klima

I Hordaland har 71 føretak søkt elektronisk om erstatning for klimabetinga avlingssvikt etter ein regnfull sommar og haust. Søknadene blir no handsama av kommunane. Kommunen gir uttale i sakene og Fylkesmannen fattar vedtak.


23.10.2017

Viktig endring i erstatningsordninga for avlingssvikt grovfôr!

Det er nyleg gjort endringar når det gjeld denne ordninga. Frå og med 2017 blir det no mogleg å korrigere normen for fôreiningar per kg, ved dokumentert låge fôrverdiar og lågt tørrstoffinnhold. Søknadsfristen 31. oktober gjeld framleis.


04.01.2017

Ny ordning for naturskadeerstatning

Ved årsskiftet vart ei ny lov om erstatning for naturskader sett i kraft. Det er gjort endringar i måten skadelidne søkjer om erstatning. Søknader skal no sendast til Landbruksdirektoratet.


09.06.2015

Hugseliste for erstatningssaker

Fylkesmannen i Hordaland har utarbeidd ein rettleiar for utfylling av søknad om erstatning for avlingssvikt i frukt, for å lette arbeidet med å utfylle søknaden i altinn.no. I år er søknadsfristen 31. oktober.


20.11.2014

Nytt rundskriv om klimabetinga erstatning

Landbruksdirektoratet har vedteke nytt rundskriv som forklaring til dei klimabetinga erstatningsordningane (Rundskriv 2014-24). Mellom anna er endringar frå sommaren 2014 om utrekningsmetoder for avlingssvikt i grovfôr omtala.


27.10.2014

Avlingssvikt – søk erstatning elektronisk

Hugs søknadsfrist den 31. oktober dersom du skal søkje erstatning for avlingssvikt etter årets vekstsesong. Vi oppmodar alle til å søkje elektronisk, då sakshandsaminga då vil gå raskare.


21.08.2014

Erstatning etter avlingssvikt i frukt 2014

I sommar har det vore haglbyger og vindråser i Hardanger, som lokalt kan ha gitt til dels store skadar i frukthagane. Nokre av skadane kan utløyse erstatning, medan andre fell utanfor ordninga.Aktuelt

Erstatning etter klimabetinga skader

Avlingssvikt

Svikt i honningproduksjon 

 

Erstatning etter offentlege pålegg

Planteskadegjerarar

Nedslakting og evt. opphaldsperiode

Beiterestriksjonar pga. rovvilt

 

Ordningar som er avvikla:

Vinterskade på eng (siste år 2015)

Tap av bikubar (siste år 2015)

Tap av sau utmarksbeite (siste år 2014)

Rognebærmøll i eple (siste år 2014)