Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Hordalandslandbruket er formet av naturen og menneskene. Naturgitte forutsetninger som geografi, topografi og klima har gitt gode forhold for fruktdyrking i Hardanger, sauebeite på kysten og gode areal med fulldyrket jord i dalfører og fjordbunner, som i Voss, Etne, Kvinnherad og Kvam.

Landbruksavdelingen er den regionale representanten for den nasjonale landbrukspolitikken, innen forvaltning, kontroll og utvikling. Vi er en viktig og arbeidende utviklingsaktør i fylket, og bidrar i tillegg til utvikling av tradisjonelle produksjoner, også til utvikling av bygderelaterte næringer, som produksjon av lokal mat, bygdebasert reiseliv og økt bruk av tre i byggenæringen.


18.07.2018

Romeplanta, orsaka til dyredød på beite

Mattilsynet varslar at romeplanten kan vere orsak til at fleire storfe er funne døde i beiter rundt om. Sjølv om rome er nokså giftig, er den til vanleg ikkje noko problem for beitande husdyr. Årets tørke har ført til beiting på myrlendte områder med mykje romeplantar som dyra tidlegare hadde unngått


13.07.2018

Meir midlar til skogsveg og taubane i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland fekk tildelt ei ekstraløyving på kr 2.000.000.- til skogsvegar og taubane. Midlane vil komme godt med, det er mange og store veganlegg under arbeid.


13.07.2018

Tilskot til direktesal av frukt, bær og grønt

Driv du med direktesal av moreller langs vegen? Sel du frukt, bær eller grønt direkte til kunden? Då må du hugsa å få dokumentasjon på salet dersom du skal søka om tilskot til direktesal.


14.06.2018

Nytt tilskot til stølsdrift

I år kjem det eit nytt tilskot til stølsdrift meir enn 6 veker. Tilskotet er på 50 000 kroner pr føretak.


12.06.2018

No kan fleire få tilskot for bratt areal

I år vert vilkåra for å få tilskot til bratt areal endra, slik at fleire kan få tilskotet. I tillegg kan dei med mykje bratt areal kan få utbetalt meir tilskot enn tidlegare.


11.06.2018

Regionalt miljøtilskot (RMP) 2018

Det blir endringar i enkelte tilskotsordningar i RMP i 2018. Dette gjeld tilskot til nedlegging av husdyrgjødsel, tilskot til beite i landskapsparkar, tilskot til stølsdrift og tilskot til bratt areal. Søknadsfrist er 15. oktober.


18.05.2018

Auka skogeigarsamarbeid

Prosjektet «Motiv skog» vil auke samarbeidet mellom skogeigarane i nokre utvalte områder. Betre økonomi for skogeigaren og koordinering av tiltak er målet. No har prosjektet styrka mannskapet sitt.


18.04.2018

Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde, i tråd med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.


17.04.2018

Kandidatar til Anton Mindes Ærespris

Stiftinga Hordaland Landbruksselskap ber om forslag til kandidatar til «Fabrikkeier Anton Mindes Ærespris for framifrå gardsdrift»


11.04.2018

Tiltak mot MRSA – oppfølging av personar som arbeidar med svinebesetningar

Det er no forskriftsfesta at personar som arbeidar eller på annan måte er i kontakt med gris i gitte tilfelle skal nytte beskyttelsesutstyr og la seg teste mot multiresistente bakteriar (MRSA). Kommunen har ansvar for smittevernhjelpa.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel