Sensorskulering for grunnskulen 2018

Dato:
7. juni 10:00 - 15:30
Sted:
Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18
Ansvarlig:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Sensorer i grunnskulen
Påmeldingsfrist:
04.05.2018 23:00:00

Alle lærarar som Fylkesmannen i Hordaland har oppnemnd som sensorar ved skriftleg eksamen i grunnskolen 2018 vert med dette inviterte til fagsamling. 

Tema for samlinga er sensureringsarbeidet denne våren, med gjennomgang av prøvene og drøfting av prinsipp for vurdering og karaktersetjing.

Målsetjinga er:

  • å sikra at dei same kriteria vert lagde til grunn for vurderinga, slik at elevane får ei vurdering som er landsgyldig
  • å gje sensorane kjennskap til utviklingstrekk ved faget/nasjonale føringar
  • å få i gong konstruktive drøftingar om elevvurdering og karaktersetjing
  • å gje sensorar og lærarar støtte i vurderingsarbeidet, både i sensureringsarbeidet ved skriftleg eksamen og undervegs i opplæringa
  • at sensorane skal vera ressurspersonar på eigen skule

Kostnad

Skulen/skuleeigar må dekkja reise - og eventuelle vikarutgifter for deltakarane. Det vert inga kursavgift.

Dato:
7. juni 10:00 - 15:30
Sted:
Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18
Ansvarlig:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Sensorer i grunnskulen
Påmeldingsfrist:
04.05.2018 23:00:00