Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer


23.03.2017

Oppdatert rundskriv om inndelingslova

Rundskriv H-10/15 om inndelingslova er oppdatert.


30.09.2016

Tilråding om kommunestruktur

Den friviljuge reformprosessen har pr. 1. oktober enda med at ti kommunar slår seg saman til fire. Dei nye kommunane er eit godt grunnlag for vidare reformprosess. Fylkesmannen sin faglege vurdering er at Hordaland i framtida bør bestå av ti kommunar totalt.


28.09.2016

Pressekonferanse - kommunestruktur

Pressekonferansen finn stad fredag 30. september kl. 11.00 på Statens Hus. Tema vil vere Fylkesmannen i Hordaland si tilråding om kommunereforma i fylket.


30.06.2016

Kommunereforma i Hordaland

Fylkesmannen kan slå fast at kommunereformprosessen har vore vellukka i Hordaland. Av 33 kommunar har 17 kommunar fatta vedtak om å slå seg saman med ein eller fleire andre kommunar. Det føreligg samanslåingsvedtak i 12 kommunar som inneber at vi får sju færre kommunar i Hordaland.


07.12.2015

Presisering av fylkesmannen si rolle

Statsråd Sanner tydeleggjer kommunane si utgreiingsplikt i kommune-reformprosessen i brev til fylkesmennene. Stortinget er klar på at alle kommunane har plikt til å gjere eit stykke arbeid knytt til målsetjingane med reforma og dei utfordringane kommunenoreg står framfor


10.11.2015

Brev frå statsråd Sanner

Statsråd Sanner har sendt brev til alle dei nye kommunestyra i landet som mellom anna har fått til oppgåve å gjere dei naudsynlege vedtak i reformprosessen. Statsråden slår fast at tidsfristane står ved lag, og innan utgangen av juni 2016 skal kommunestyra fatta vedtak.


28.08.2015

Kommunegrenser og kommunereforma

Fylkesmannen har fått spørsmål frå Odda kommune om endring av kommunegrenser i samband med kommunereformprosessen. Problemstillinga i forskjellige variantar har dukka opp i andre kommunar også, så vi finn det føremålstenleg  å leggje ut svarbrevet til Odda på nettsida til fylkesmannen.  Det er «inndelingslova av 16.06 2001 som fastset prosedyrane for endring av  kommune- og fylkesgrenser


12.05.2015

Informasjonsrunde om kommunereforma sluttført

Fylkesmannnen og KS har delteke i 33 kommunestyremøte dei siste 7-8 månadane, og med dette har samtlege kommunestyrerepresentantar i fylket fått informasjon om kommunereformprosjektet.


20.01.2015

Status kommunereforma 1. januar 2015

Kommunane sjølv eig kommunereforma, men Fylkesmannen og KS er på tilbodssida med assistanse undervegs i prosessen. I haust har fylkesmannen besøkt nær alle kommunane i fylket for å snakke om reforma.


09.09.2014

Møte om kommunereforma i Etne 1. september

Etne kommune ved ordførar Sørheim  inviterte 1. september til stort debattmøte om den  pågåande kommereforma. Det var eit opent møte for publikum i tillegg til at kommunar og politikarar frå nabolaget på båe sider av fylkesgrensa var invitert. Leiar i Stortingets kommunalkomité Helge Andre Njåstad og fylkesmann Lars Sponheim innleia til debatt - KS-leiaren måtte diverre melde fråfall.