Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


16.10.2018

Øyeblikksundersøking av infeksjonar og antibiotikabruk på sjukeheim for hausten 2018

Dei obligatoriske øyeblikksundersøkingane (prevalensundersøkelsene) for hausten 2018 skal gjennomførast i veke 45; 5-9. november.


16.10.2018

Fylkesmannen oppfordrar helsepersonell til å ta influensavaksinen

Vaksinasjon av helsepersonell er eit av temaa på Smitteverndagen 2018.


27.09.2018

Nye nasjonale faglege råd for lindrande behandling i siste delen av livet

Helsedirektoratet har kome med nye nasjonale, faglege råd om lindrande behandling i siste delen av livet: dei siste vekene, dagane og timane.


20.09.2018

Stortingsvedtak om sambuargaranti i eldreomsorga er ikkje sett i verk

Fylkesmannen i Hordaland får fleire spørsmål frå kommunane om det faktisk gjeld ein slik garanti.


29.06.2018

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018

Tildelinga av tilskot til kompetanse- og innovasjonstiltak i dei kommunale helse- og omsorgstenestene er no ferdig.


18.06.2018

Ikkje forsvarleg oppfølging etter mistanke om seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemma person

Fylkesmannen har avslutta eit tilsyn med ei kommune i Hordaland si oppfølging av bebuarar etter mistanke om seksuelle overgrep. Me er komne til at kommunen har brote kravet om forsvarleg verksemd på fleire punkt i denne saka. Manglane me har avdekt er knytt til mangelfulle risikovurderingar, mangelfulle vurderingar av kva tryggingstiltak som var nødvendige, unnlating av å setja inn adekvate tiltak for å sikra bebuarane, manglande retningsliner og mangelfull journalføring. Dette viser mangelfull styring i kommunen.


30.05.2018

Betre lindrande behandling til personar med demens

Eit nytt e-læringsprogram skal gjere sjukepleiarar og helsefagarbeidarar betre rusta til å gi personar med demens gode tenester i siste fase av livet.


18.05.2018

230 personar på venteliste til sjukeheim

Helsedirektoratet har no klar den første nasjonale oversikta over personar på venteliste til sjukeheimsplass. 


02.05.2018

Personar med utviklingshemming må bli verna mot overgrep

Kva gjer du om du avdekkjer eller har mistanke om at vaksne med utviklingshemming vert utsett for overgrep?


12.04.2018

Vaksinering mot meslingar av tilsette i helse og omsorgstenestene

For å beskytte sårbare pasientar mot smitte, har Helsedirektoratet har sendt ut ei orientering om vaksinering av tilsette i helse- og omsorgstenestene mot meslingar.


Flere nyheter


Kontaktpersonar for omsorgstenester

Sjukeheimar, heimesjukepleie, Omsorgsplan 2015/2020: 

Beate Helland
Tlf. 55 57 22 15

Praktisk bistand/personleg assistanse, omsorgslønn/avlasting

Tor G. Turøy
Tlf. 55 57 22 22

Marta Havre
Tlf. 55 57 22 11

Smittevern sett i system

Smittevern sett i system for tilsette i pleie- og omsorgstenesta.

Infeksjonskontrollprogram for sjukeheim

Sjukeheim og døgnplassar skal ha infeksjonskontrollprogram på linje med andre helseinstitusjonar. Eit infeksjonskontrollprogram er ein plan med tiltak for å førebygge at infeksjonar oppstår og for å handtere utbrot. Det må vere lokalt tilpassa. Her er eit døme frå Bergen kommune:

Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune

Kontaktperson i Bergen kommune er Bård Kittang, bard.kittang@bergen.kommune.no