Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som innebærer at en rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester i Nav. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


27.08.2018

Fylkesmannen omgjorde Nav-vedtak - sambuarar har ikkje underhaldsplikt for kvarandre

Sosialhjelpssøkjarar kan ha krav på sosialstønad, sjølv om vedkomande har sambuar med inntekt.


24.08.2018

Når Nav reduserer sosialstønaden fordi mottakaren bryt vilkår

Nav kan redusere sosialstønaden til dei som ikkje oppfyller vilkår som Nav set, men Nav kan ikkje gå under eit forsvarleg nivå. Når Nav reduserer må dei godtgjere at stønaden ikkje er uforsvarleg låg.


23.03.2018

Utbetalinga av sosialstønad auka med nesten 53 millionar i 2017

Tal som kommunane har rapportert inn til Statistisk sentralbyrå viser at Nav-kontora i Hordaland betalte ut 561 841 120 kroner i sosialstønad i fjor. Dette er 52 759 134 kroner meir enn året før.


23.03.2018

Meir enn tretten tusen fekk sosialstønad i Hordaland i 2017

I 2017 fekk 13 033 personar sosialstønad frå Nav-kontora her i fylket. Det er 526 fleire enn året før.


22.02.2018

Ny rettleiar om EØS-borgarar

Når ein EØS-borgar søkjer om tenester etter sosialtenestelova skal Nav-kontoret frå 2. februar 2018 vurdere om borgaren har lovleg opphald i Norge.


09.01.2018

410 sosialklagesaker i 2017

I fjor behandla Fylkesmannen 38 færre klagar på vedtak om sosialhjelp enn året før, og det utgjer ein reduksjon på 8 ½ prosent. Både i 2015 og i 2016 hadde vi auke i tale på slike klagesaker.


09.01.2018

Sosial på nett 2017

Fylkesmannen i Hordaland la i løpet av fjoråret ut 15 nettsaker under overskrifta «Økonomisk sosialhjelp». Føremålet var å informere om reglar, praksis og synspunkt når det gjeld sosialstønad.


27.12.2017

Rettleiande sosialstønadssatsar for 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har prisjustert satsane i staten sine rettleiande retningsliner for sosialstønad. Auken er i snitt på 1,6 prosent samanlikna med satsane for 2017, i samsvar med forventa vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for 2018.


24.11.2017

Sosialstønad til husleige

Har ungdom som bur heime hjå foreldra rett på sosialstønad til husleige?


23.08.2017

Tilgjengelege tenester i Nav-kontora

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt svar på Fylkesmannen i Vestfold sine spørsmål om kommunen sitt ansvar for tilgjengelege tenester etter sosialtenestelova.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Aktuelt

Kontaktpersonar
økonomisk rådgjeving

Inger-Helene Søgnen
Tlf. 55 57 22 47

Øystein Breirem Jacobsen
Tlf. 55 57 22 13