Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


14.08.2018

HPV-vaksine

Frå hausten 2018 vil gutar, på lik linje med jenter på 7. klassetrinn, få tilbod om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.


06.06.2018

Ny og forenkla retningsline for svangerskapsomsorga

Helsedirektoratet tilrår kvinner å ta kontakt med lege eller jordmor så snart dei veit dei er gravide. Levevaner har fått meir plass i dei nye faglege råda for svangerskapsomsorga.


31.05.2018

Betre lindrande behandling til personar med demens

Eit nytt e-læringsprogram skal gjere sjukepleiarar og helsefagarbeidarar betre rusta til å gi personar med demens gode tenester i siste fase av livet.


25.05.2018

Nasjonal kartlegging av seksualitetsundervisninga

Som ein del av oppfølginga av "Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017 - 2022" har Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet sendt ut ei kartleggingsundersøking til alle skulane i landet.


22.05.2018

Haukeland mangla klare retningsliner for operasjonar av gravide

Kirurgisk klinikk varsla Helsetilsynet om at eit barn døydde i mors liv rett etter at kvinna var operert for gallestein. Rutinane for samarbeidet mellom kirurgane og gynekologane var ikkje klare nok, og vurderinga om ho skulle bli operert blei ikkje gjort på rett vis. Rutinane er no forbetra.


07.05.2018

Kommunane si plikt til å førebyggje smittsame sjukdomar via blodsmitte

Helsedirektoratet har i brev til Fylkesmannen klargjort at alle kommunar skal ha ordningar som gjer brukarutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengeleg for alle injiserande stoffmisbrukarar som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen.


04.05.2018

«Snoking» i pasientjournalar

Fylkesmannen har hatt fleire tilsynssaker som gjeld såkalla «snoking» i pasientjournalar, det vil seie at helsepersonell utan lov gjer seg kjent med opplysningar i ein pasientjournal.


03.05.2018

Drapet på Landås: Han fekk forsvarleg behandling

Fylkesmannen har kome til at mannen fekk forsvarleg behandling ved Kronstad DPS og at det ikkje var uforsvarleg å skrive han ut.


30.04.2018

Endringar i akuttmedisinforskrifta frå 1.mai 2018

Overgangsordninga for kompetansekrav for legar i legevakt vert forlenga til 1. mai 2020. For bemanning i ambulansebilar er overgangsordninga forlenga til 1. mai 2022.


25.04.2018

Kan legestudentar arbeide i legevaktsentralen?

Fylkesmannen i Hordaland har vurdert at legestudentar etter 4,5 studieår med lisens kan jobbe som operatør på legevaktsentral om vilkåra i akuttmedisinforskrifta paragraf 13 bokstav f er oppfylt.


Flere nyheter