Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


18.10.2018

Sotra legevakt - mykje på plass, eitt lovbrot

Tilsynet med Sotra legevakt viste at dei som tek imot telefonar frå folk som treng hjelp, ikkje har felles verktøy eller felles praksis for å innhente opplysningar dei treng for å prioritere hastegrad.


16.10.2018

Fylkesmannen oppfordrar helsepersonell til å ta influensavaksinen

Vaksinasjon av helsepersonell er eit av temaa på Smitteverndagen 2018.


09.10.2018

Tilbod til endring av levevanar

28 av 33 kommunar har lågterskeltilbod helsetilbod for endring av levevanar. 12 gir tilbod i frisklivssentral.


08.10.2018

Større merksemd på risiko for blodpropp

Fylkesmannen behandlar årleg mange klage- og tilsynssaker der helsehjelpa er påklaga. Vi ser fleire saker der pasientar har fått blodpropp medan dei har fått medisinsk behandling. I nokre av tilfella har blodproppen satt seg i lungeblodkara og ført til lungeemboli, ein alvorleg tilstand med høg risiko for død. Kan eit større fokus på individuelle vurderingar av blodpropprisiko føre til betre pasientsikkerheit?


08.10.2018

Svikt i samhandling mellom helseføretak

I tilsynssak med Helse Fonna og Helse Stavanger har Fylkesmannen i Hordaland konkludert med at samarbeidet mellom føretaka ikkje var godt nok. Ein pasient med hjarteinfarkt fekk forseinka behandling som fylje av svikta.


02.10.2018

Stiftelsen Bergensklinikkene har ikkje brote teieplikta

Leiinga ved Stiftelsen Bergensklinikkene hadde høve til å la ein merkantilt tilsett hente ut opplysningar frå pasientjournal for å kartlegge kor mange pasientar som hadde reist frå klinikken før avtalt utskrivingsdato.


18.09.2018

Med mål om likeverdig tilbod – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp. Helsedirektoratet har no lansert tre pakkeforløp innan rus og psykiatri. Målet med pakkeforløpa er å sørge for at pasientane får behandlingsforløp med betre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overgangar mellom ulike tenester.


17.09.2018

Gjennomføringskonferansar for "Leve heile livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer administrative og politiske leiarar og tilsette i kommunane, fag og kompetansemiljø, brukarar, pårørande og frivillige mm. til konferansar hausten 2018.


31.08.2018

Regional nettverkssamling for psykologar i Hordaland og Sogn og Fjordane

Det vert arrangert regional nettverkssamling for for Hordaland og Sogn og Fjordane  21. september 2018. Målgruppa er psykologar i kommunane og leiarane deira.


30.08.2018

Fylkesmannen undersøker sak om teieplikta

På bakgrunn av ei bekymringsmelding, har vi starta tilsynssak med Bergensklinikkene.


Flere nyheter