Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


21.09.2018

Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane

Dette er 2. utlysing i 2018 og vi har 2 280 000 kroner til fordeling. Søknadsfrist 20. oktober 2018. Kommunar som framleis ikkje har ein oppdatert plan for habilitering og rehabilitering og som ikkje har søkt om tilskot, blir spesielt oppmoda om å søkje.


20.09.2018

Sambuargaranti i eldreomsorga er ikkje sett i verk

Det ligg føre eit stortingsvedtak om sambuargaranti for bebuarar med langtidsopphald, men det er ikkje gitt tilhøyrande forskrift om sambuargaranti. Reglar om sambuargaranti i sjukeheim gjeld difor ikkje.


18.09.2018

Med mål om likeverdig tilbod – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp. Helsedirektoratet har no lansert tre pakkeforløp innan rus og psykiatri. Målet med pakkeforløpa er å sørge for at pasientane får behandlingsforløp med betre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overgangar mellom ulike tenester.


17.09.2018

Gjennomføringskonferansar for "Leve heile livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer administrative og politiske leiarar og tilsette i kommunane, fag og kompetansemiljø, brukarar, pårørande og frivillige mm. til konferansar hausten 2018.


12.09.2018

Bruk av tvang mot elevar med utviklingshemming i skuletida

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har samarbeidd om tolkningsuttale for å bidra til at skuleeigarar, skuleleiing og tilsette kjenner til regelverket om bruk av tvang i skulen.


12.09.2018

Svikt ved Odda interkommunale legevaktordning

Ved tilsynet 11.- 13. juni 2018 med Odda kommune avdekte vi gjennomgåande svikt i styringa med legevaktordninga. Odda interkommunale legevaktordning blir driven med ein for høg risiko for svikt. Dette har konsekvensar for pasienttryggleiken.


31.08.2018

Regional nettverkssamling for psykologar i Hordaland og Sogn og Fjordane

Det vert arrangert regional nettverkssamling for for Hordaland og Sogn og Fjordane  21. september 2018. Målgruppa er psykologar i kommunane og leiarane deira.


30.08.2018

Fylkesmannen undersøker sak om teieplikta

På bakgrunn av ei bekymringsmelding, har vi starta tilsynssak med Bergensklinikkene.


28.08.2018

Smitteverndagen 2018

Programmet for Smitteverndagen 2018 er no klart, og vi har opna for påmelding.


27.08.2018

Fylkesmannen omgjorde Nav-vedtak - sambuarar har ikkje underhaldsplikt for kvarandre

Sosialhjelpssøkjarar kan ha krav på sosialstønad, sjølv om vedkomande har sambuar med inntekt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel