Fritak fra taushetsplikt

Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold. Det er Fylkesmannen som gir fritak fra taushetsplikten.

Dersom Fylkesmannen ikke gir fritak, kan retten ved kjennelse beslutte at du likevel skal vitne. Retten kan også beslutte at du ikke skal forklare deg, selv om Fylkesmannen har gitt deg fritak fra taushetsplikten.

Det er ikke nødvendig med fritak fra Fylkesmannen dersom den personen som har krav på taushet, godkjenner at opplysningene kan frigis. I barnefordelingssaker trenger ikke Fylkesmannen frita barnevernstilsette fra taushetsplikten. Barnevernstjenesten kan uhindret av taushetsplikten gi opplysninger til domstolen. 

Vis mer


01.03.2016

Søknad om fritak frå teieplikt

Fylkesmannen kan frita vitne frå teieplikt i forvaltninga. Søknad bør sendast Fylkesmannen seinast to veker før saka skal opp i retten.


28.01.2014

Tilsette i barnevernet treng ikkje lengre samtykke frå Fylkesmannen for å vitna i barnefordelingssaker

Frå 1. januar i år kan barnevernstenesta, uhindra av teieplikt, gi opplysningar til domstolen i saker som gjeld foreldreansvar, kvar barnet skal bu og samvær.