Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


12.09.2018

Bruk av tvang mot elevar med utviklingshemming i skuletida

Det er no avklart at tiltak etter kapittel 9, for elevar med diagnose utviklingshemming, også kan gjennomførast i skuletida.


16.08.2017

Læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid er fastsett

Læreplanen gjeld frå august 2017 for elevar i vidaregåande opplæring, privatistar og deltakarar i vidaregåande opplæring spesielt organisert for vaksne. 


07.07.2017

Nytt til skulestart 2017

Utdanningsdirektoratet har lagt ut oversikt over kva som er nytt i grunnskulen og vidaregåande opplæring til skulestart. Sidene bli oppdaterte etter kvart som det kjem noko nytt.


05.07.2017

Fylkesmannen inviterer til fagdag om standpunktvurdering for vidaregåande skular i fylket

Tema for dagen vil vere regelverket om fastsetting av standpunktkarakterar. Det vil bli innlegg frå både Fylkesmannen og skular i fylket, samt praktisk arbeid i grupper.


05.07.2017

Ny rettleiar om organisering av elevane

Kunnskapsdepartementet har hatt ein rettsleg gjennomgang av reglane i opplæringslova § 8-2 om organisering av elevane i klassar eller basisgrupper


05.07.2017

Fritak frå vurdering med karakter i framandspråk

Elevar kan søkje Fylkesmannen om dispensasjon frå kravet om vurdering med karakter i framandspråk.


21.10.2016

Bli med på NM i skulelunsj

21. november inviterer Helsedirektoratet ungdomsskuleelevane til å konkurrere om å lage den beste lunsjopplevinga i landet.


15.08.2016

Fellessensuren våren 2018

Her er datoane for fellessensuren for våren 2018.


15.08.2016

Datoar for eksamen og sensur i vidaregåande opplæring våren 2017

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for skriftleg eksamen i vidaregåande opplæring i 2017. Fylkesmannen har sett fredag 16. juni som dato for fellessensur av fag som blir sensurerte i Bergen.


12.08.2016

Datoar for skriftleg eksamen i grunnskulen 2017

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for skriftleg eksamen i grunnskulen 2017. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen sett onsdag 14. juni som dato for fellessensur i Hordaland.


Flere nyheter