Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring av forslag til nye naturreservater

Fylkesmannen sender forslag om opprettelse av 9 nye naturreservater på Statskog SFs grunn på høring. Et av områdene ligger delvis på Opplysningsvesenets Fonds grunn.

Vern av skog etter naturmangfoldloven skal sikre et økologisk representativt og sammenhengende nettverk av viktige leveområder for naturmangfoldet i norske skogøkosystem. Stortinget har gitt føringer om at Statskog SFs arealer skal brukes aktivt for å øke skogvernet i Norge. Det er gjennomført naturfaglige registreringer av en rekke skogområder på statsgrunn de senere årene som grunnlag for å vurdere om områdene er av nasjonal eller regional verneinteresse. I desember 2014 meldte Fylkesmannen oppstart av en verneprosess for områder på Statskog SFs grunn i Hedmark som ble vurdert å være aktuelle for vern.

De nye naturreservatene som foreslås opprettet er:

Regnåsen-Hisåsen naturreservat i Trysil kommune, ca. 17 100 dekar

Granbekken-Drevja naturreservat i Trysil kommune, ca. 7 200 dekar

Buberget naturreservat i Våler kommune, ca. 1 800 dekar

Hemberget naturreservat i Våler kommune, ca. 6 600 dekar

Skarvberget-Tallåsen naturreservat i Rendalen kommune, ca. 2 870 dekar

Valsjøberget-Andråsberget naturreservat i Rendalen kommune, ca. 16 200 dekar

Tøråsen naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 8 800 dekar

Gråkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 5 000 dekar

Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune (utvidelse), ca. 1 000 dekar

Formålet med å verne disse områdene er primært å bevare skogområder med gammel barskog hvor det forekommer sårbare og truede plante-, sopp- og lavarter. Du kan lese høringsbrevet og en områdebeskrivelse for hvert område ved å klikke på dokumentene i høyremenyen. Der finner du også et forslag til forskrift for hvert område.

Fristen for å komme med uttalelse til verneforslagene er 30. september 2016. Du kan sende inn din høringsuttalelse til vår e-postadresse fmhepost@fylkesmannen.no eller til vår postadresse Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar.