Generelle miljøtiltak (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) ivaretar særlige miljøhensyn i de ulike regionene, og gir en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom nasjonale tilskuddsordninger. RMP for Hedmark beskriver miljøstatus og utfordringer landbruket har innen ulike miljøområder som forurensning, klima og kulturlandskap. Program for inneværende programperiode finner du under relaterte dokumenter.

Gjennom ordningen med tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark utfører bonden tiltak som:

  • reduserer erosjon og arealavrenning fra jordbruksarealer
  • reduserer faren for utlekking av plantevernmidler
  • reduserer utslipp av klimagasser
  • begrenser gjengroing av landskapet
  • ivaretar naturtyper med høyt biologisk mangfold
  • ivaretar og synliggjør landbrukets kulturminner og kulturmiljøer

De ulike ordningene er beskrevet i veiledningsheftet under relaterte dokumenter.

29.06.2018

Endringer i Regionale miljøtilskudd

Som følge av Jordbruksavtalen for 2018-2019 har Fylkesmannen gjort fire endringer i tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark for søknadsomgangen 2018. 


06.09.2017

Tid for å søke om tilskudd til miljøtiltak

Gjennom regionalt miljøprogram kan du søke om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket. Frist 1. oktober (20. oktober for beitelag).


28.09.2016

Frist 1. okt for RMP-tilskudd

Vi minner om fristen for å søke tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket. Her finner du veiledningsheftet .


02.09.2016

Fortsatt tilskudd til utsatt jordarbeiding for de fleste arealer

Det kan også i 2016 gis tilskudd til utsatt jordarbeid for arealer i erosjonsklasse 1 (liten erosjon) og 2 (middels erosjon) i prioriterte vassdrag. For arealer med stor og svært stor erosjon kan det gis tilskudd i hele fylket.


01.08.2016

Tid for å søke om tilskudd til miljøtiltak

Gjennom regionalt miljøprogram kan du søke om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket. Frist 1. oktober (20. oktober for beitelag).


23.04.2015

Høring ved forskriftsendring om generelle miljøtiltak for jordbruket

Forslag til revidert Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark er nå sendt på høring.


17.10.2014

Fylkesmannen minner om tilskudd til drift av beitelag

Det må søkes elektronisk innen 20. oktober. Tilskudd gis til drift av beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark i minimum 5 uker.


31.07.2014

Søk om tilskudd til generelle miljøtiltak fra 1. august!

Søknadsfristen er 1. oktober, men allerede fra 1. august kan du søke elektronisk via Altinn.


25.09.2014

Søknadsfrist 1. oktober for Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket 2014

Hedmark er tildelt en ramme på 43 mill. kroner til gjennomføring av ulike generelle miljøtiltak på gårdene i 2014.


10.03.2014

Betydelig mindre åker i stubb

Arealet som ligger i stubb om vinteren har gått ned med 15 % (37.000 dekar) i Hedmark i forhold til forrige vinter. 


Flere nyheter