Klima- og miljøprogrammet

Fylkesmannen i Finnmark har  100 000 til klima- og miljøtiltak. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende.


Om Klima- og miljøprogrammet


Klima- og miljøprogrammet skal gjennom utredninger og informasjonstiltak bidra til å oppnå landbrukspolitikkens målsettinger på klima- og miljøområdet. Sentrale tema er: økt kunnskap om utfordringer og tiltak på klima- og miljøområdet, effektive virkemidler for næringsutøverne for å bidra til bedre miljø. God kunnskapsoverføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving overfor næringsutøverne er andre sentrale elementer. Det er også viktig å synliggjøre jordbrukets miljøinnsats og produksjon av miljøgoder. Ny kunnskap i prosjektene skal raskt kunne tas i bruk i praktisk jordbruk.


Tema som faller inn under programmet


Klimagassutslipp og karbonbinding 

Binding og frigjøring av karbon og utslipp av lystgass er sentrale faktorer i jordbrukets klimaregnskap. Prosjekt som retter seg mot tiltak og driftssystem i plante- og husdyrproduksjon som medvirker til mindre utslipp og økt binding av karbon er viktig innenfor dette området. Reduserte utslipp av lystgass og metan, bl.a. ved klimavennlig handtering og utnyttelse av husdyrgjødsel og biorest (restmasser etter at gassen er fjernet), er også viktige tema. Tilrettelegging for økt bruk av bioenergi i jordbruket, energieffektivisering og energirådgiving er andre aktuelle tema.

Forurensning til vann, jord og luft

Temaet kan blant annet omfatte prosjektsøknader innenfor gjødsling, lagring og håndtering av husdyrgjødsel og biorest, jordarbeiding, plantevern, erosjon og arealavrenning, drenering og hydroteknikk. Det er også ønskelig å avklare potensialet for bruk av biogjødsel og kompost.

Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet

Et aktuelt tema er: Hvordan styrke og synliggjøre kulturlandskap og biologisk mangfold i kombinasjon med vanlig landbruksdrift? God praksis for skjøtsel av kulturminner og utvalgte naturtyper, verneområder og prioriterte arter er andre aktuelle tema som kan støttes.

Klimatilpasning

For jordbruket kan klimatilpassing innebære; (1) forebygging av skader på grunn av ekstreme værforhold, blant annet tiltak for å håndtere store nedbørsmengder og (2) tilpasning av agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å holde oppe eller øke matproduksjonen. Tema kan være innenfor jordarbeiding, dyrkingsteknikk, dyrkingssystem, plantesorter, -arter og -kulturer under endrede klimaforhold. Prosjektene skal bidra til økt fleksibilitet og robusthet i matproduksjonen. Klimaendringene kan slå ulikt ut i ulike deler av landet og det kan være aktuelt å se på spesielle regionale utfordringer innenfor dette temaet.

For mer informasjon om Klima- og miljøprogrammet se Landbruksdirektoratets nettsider.


Kriterier


Prosjekter som mottar tilskudd fra programmet, skal kunne bidra til å oppfylle ett eller flere av følgende mål:

  • styrke kunnskapsgrunnlaget innen klima og miljø, og utvikle verktøy og hjelpemidler for mer effektive miljøtiltak
  • se klima- og miljøutfordringene i jordbruket i sammenheng, og finne en best mulig balanse mellom miljøhensyn og målsetningen om økt matproduksjon
  • gi oppdatert status for jordbrukets miljøsatsing, samt belyse effekter av virkemiddelbruk og tiltak for å oppfylle nasjonale målsetninger på miljøområdet
  • spre informasjon om klima- og miljøutfordringene i jordbruket og jordbrukets totale miljøinnsats til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og samfunnet for øvrig

Det kan gis tilskudd med inntil 70 % av prosjektets kostnader. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd utover dette.

Det gis ikke tilskudd til rene forskningsprosjekter. Det kan imidlertid tildeles tilskudd til forprosjekter/utredninger som senere kan munne ut i forskningsprosjekter. I tillegg kan det gis tilskudd til informasjons- og formidlingstiltak knyttet til forskningsresultater.


Hvem kan søke?


Målgruppa for programmet er virksomheter som arbeider med kunnskapsutvikling og/eller kunnskapsoverføring innen klima- og miljøutfordringer i jordbruket. Slike virksomheter kan være:

  • landbruksforetak eller andre bedrifter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • kompetanseforetak, utrednings- og forskingsmiljø


Om søknaden

Søknad sendes via Altinn, via Landbruksdirektoratet her.
 

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende.

Rapportering skal gjøres på rapporteringsskjema for Klima- og miljøprogrammet.

Det finnes også nasjonale midler til Klima- og miljøprogrammet. Disse midlene gis til prosjekter av mer nasjonal karakter. For mer informasjon se Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2018 00:00:00
Målgruppe:
Virksomheter som arbeider med kunnskapsutvikling og/eller kunnskapsoverføring innen klima- og miljøutfordringer i jordbruket.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Landbruksforetak eller andre bedrifter fag- eller næringsorganisasjoner kompetanseforetak, utrednings- og forskingsmiljø

Kontaktpersoner