Tilskudd til drenering

Finnmark har i 2018 kr 775 506 som kan innvilges til dreneringstiltak for å forbedre kvaliteten på dyrka mark.

Eier eller leier av jord med dreneringsbehov kan søke tilskudd. Grøfteplan med kart skal ligge ved søknaden. Det er et vilkår at tiltaket ikke er påbegynt før søknaden er innvilget. Tilskuddet gjelder bare tidligere grøftet jordbruksareal.

Søknaden sendes kommunen som behandler og gjør vedtak.  Kan dreneringen berøre kulturminner, skal kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen uttale seg. Staten dekker eventuelle forundersøkelser etter fornminner når dreneringstiltaket er under 100 dekar.

Mer informasjon, søknadsskjema og rundskriv finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Satser og type tiltak

Tilskuddet er kr 1.000,- per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved usystematisk grøfting, avskjæringsgrøfter og opprensking av åpne kanaler er tilskuddet kr 15 per løpemeter begrenset oppad til kr 1.000,- per dekar. Arbeidet kan ikke settes i gang før tilskuddet er innvilget.

Det er i utgangspunktet ingen søknadsfrist, men kommunene kan sette egne frister.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2018 00:00:00
Målgruppe:
Bønder og foretak som er berettiget produksjonstilskudd
Ansvarlig:
Kommunen
Hvem kan søke:
Bønder og foretak som er berettiget produksjonstilskudd

Kontaktpersoner