Søknad om utfylling i sjø ved Kongsfjordbruket AS


Høringsfrist 16. juli 2018 00:00

Kongsfjordbruket ønsker å utvide landområdet på eiendommen for å bedre forholdene i fiskerihavna. De har søkt om å fylle ut et område på 1750 m2. Høringsfrist er satt til 16. juli 2018.

 

Fyllinga skal bygges opp av sprengstein med en sandpute på ca. 0,5 meter i bunnen for å hindre spredning av forurensede masser. Utfyllingen skal skje fra land med gravemaskin og lastebil. Arealet fylles ut etappevis slik at all utfyllingen kan gjøres fra land. 

Sedimentene i tiltaksområdet er undersøkt og det er påvist TBT i tilstandsklasse IV (dårlig tilstand) på et av prøvepunktene. For øvrig er det påvist konsentrasjoner av antracen, pyren og PCB7 som tilsvarer klasse III (moderat tilstand) i utfyllingsområdet. Sandputa i bunn av fyllinga vil forhindre oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter.

Det kan forekomme rester av plast etter sprengning i utfyllingsmassene som skal brukes. Tiltakshaver vil derfor stille krav til leverandør av sprengstein om at de minimerer innholdet av plast i massene og at det skal foreligge plan for avbøtende tiltak mot spredning av plast i sjøen som følge av utfyllingen.

Områdereguleringen for området, "Områderegulering for Kongsfjord og Veines plan-ID 2015001", trer i kraft 18. juni 2018. Det omsøkte området er avsatt til næringsbygg og tiltaket er dermed i tråd med planen.

Det er forventet at arbeidet vil pågå i opptil seks måneder fra oppstart. Søknaden er sendt inn av Multiconsult Norge AS på vegne av Kongsfjordbruket AS.

Kommentarer og merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen senest innen 16. juli 2018 på e-post til fmfipostmottak@fylkesmannen.no.

Kontaktpersoner

Sedimenter

Sedimenter er små partikler som kan bli transportert av vann eller et annet medium, og som med tiden legger seg ned på bunnen til et lag med faste partikler, i vann eller annen væske. Kilde: Wikipedia.no