Søknad om opprydding i Hammerfest havn


Høringsfrist 05. august 2018 23:59

Søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn i Hammerfest havneområde sendes på høring. Opprydding i havna utgjør en del av dette. Høringsfristen er 5. august 2018.

Sjøbunnen i Hammerfest er sterkt forurenset av miljøgifter. Forurenset sjøbunn vil graves opp i sentrumshavna og fiskerihavna ved Fuglenes. Det tilsvarer ca. 2900 lastebillass. Forurensede sedimenter vil forsegles i deponi inni det nye kaianlegget i sentrum. Utvalgte deler av sjøbunnen tildekkes med rene sedimenter (ca. 70 000 kvadratmeter). Mye skrot og søppel skal fjernes. 

Kystverket søker om utslippstillatelse i samarbeid med Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF. Ren havn prosjektet samkjøres med planlagte havne- og farledstiltak. Sentrumshavna og fiskerihavna ved Fuglenes skal utdypes og kaianleggene utvides. Innseilinga mot Forsøl skal utdypes samt ved to kaier. Søknaden er derfor inndelt i fire deler - en for hvert delprosjekt. Delprosjektene beskriver detaljer om planlagt arbeid. Les mer på Kystverkets nettside om Hammerfestprosjektene

  

Kart over Hammerfest havn

Kartet viser hvor sjøbunnen i havna skal mudres, utfylles og tildekkes og ny kai i sentrum med deponi

Anleggsarbeidet skal etter planen pågå cirka 18 måneder, fra mars 2019 til september 2020. Det må påregnes en del anleggstrafikk og støy. Bankelyder/støy vil forekomme periodevis i rundt tre måneder ved konstruksjon av deponiet og sentrumskaia (ramming av spunt). Det skal sprenges under vann i Forsøl. Anleggsarbeid vil ikke foregå på søndager og nattestid.

Befolkningen i Hammerfest kan nå stille spørsmål og uttale seg om søknaden i forbindelse med Fylkesmannens saksbehandling etter forurensningsloven. Søknadsdokumenter vil også være tilgjengelig ved sørviskontoret i Hammerfest.

Det bes om at uttalelser oversendes skriftlig innen 5. august til Fylkesmannen i Finnmark.

Figur 1 over er hentet fra sammendraget til søknaden (overordnet søknadsdokument), laget av Multiconsult, se vedlegg.  Tabellen under er hentet fra søknadens vedlegg G om disponering av mudringsmassene.

 

 

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er forurenset av miljøgifter. Forurensningen utgjør fare for spredning til omgivelsene. I en årrekke er det kartlagt miljøgifter og utslippskilder i nedslagsfeltet rundt havna i Hammerfest. Sedimentene er akutt giftig for bunndyr og det er kostholdsråd som forbyr folk å spise blåskjell fra området. Opprydding vil gjøre havna vesentlig renere.

Hammerfest havn hører blant de 17 havnene som ble prioritert for opprydding på sjøbunnen. Prioriteringen fremgår i handlingsplanen fra Stortingsmelding nr. 14 (2006 - 2007) "Sammen for et giftfritt miljø". Liknende oppryddingstiltak er gjennomført i Tromsø og Harstad.

Se mer om historikken på kommunens nettside om Ren Havn Hammerfest.

Sedimenter

Sedimenter er små partikler som kan bli transportert av vann eller et annet medium, og som med tiden legger seg ned på bunnen til et lag med faste partikler, i vann eller annen væske. Kilde: Wikipedia.no