Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond

Buskerud jordbruksfond ble opprettet ved gaver i 1918, og det er midler fra fondets renteavkastning som kan deles ut ved søknad. Buskerud jordbruksfond har 100 års jubileum i år.

Av fondets renteavkastning kan fondets styre gi tilskudd til nydyrking, herunder overflatedyrking og grøfting. Tilskuddet kan tildeles enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Grøfting og andre tiltak for å holde dyrka jord i hevd vil bli prioritert.

Søknad vedlagt plan med kostnadsoverslag, samt utskrift av fastsetting av inntekts- og formueskatt og næringsoppgaver for de siste 3 år, sendes til:

Fylkesmannen i Buskerud
Landbruks- og miljøvernavdelingen
Postboks 1604,
3007 Drammen

Alternativt kan søknaden sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no

Merk søknaden med «Søknad om tilskudd – Buskerud Jordbruksfond 2018».

Søknadsfrist: 30. september 2018

Retningslinjer/statuttene for Buskerud jordbruksfond finner du i linken til høyre. Nærmere informasjon kan gis av landbruksforvaltningen i kommunen.

Søknadsfrist:
30.09.2018 23:59:00
Målgruppe:
Registrerte jordbruksforetak
Ansvarlig:
Buskerud jordbruksfond, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune