Lisensfelling på ulv starter 1. oktober

Det kan felles to ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2018/2019. Fellingsperioden starter mandag 1. oktober 2018 og varer ut mars 2019 om ikke kvoten fylles tidligere.

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt at det kan felles inntil to ulver i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) under fellingsperioden 1. oktober 2018 til og med 31. mars 2019. Fellingsperioden avsluttes tidligere om kvoten fylles.

Rovviltnemndas vedtak finner du i Miljøvedtaksregisteret

Kvoten gjelder felles for hele rovviltregion 2 med fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote og fellingsområdeavgrensning dersom nye opplysninger tilsier det. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket ble gjort belastes kvoten.

For å delta i lisensfelling kreves personlig lisens. Dette fås ved registrering i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16. 

Øvrige krav til lisensjeger: 

 • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket. 
 • Jeger må ha bestått skytterprøven for gjeldende jaktår. 
 • Jeger plikter å holde seg løpende oppdatert om det er ulv igjen på kvoten. Dette gjøres ved å ringe automatisk telefonsvarer 32 26 67 00 (Fylkesmannen i Buskerud).
 • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon). 
 • Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse. 
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. 
 • Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det. 
 • Den som påskyter ulv uten at denne felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) (975 70 975), aktuell fylkesmann og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes.
 • Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen. 
 • Jeger skal framvise felt dyr til SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. 
 • Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av dyret (herunder kraniet). 
 • Felt ulv skal uten opphold meldes til Statens naturoppsyn (975 70 975) og til Fylkesmannen i fylket der dyret er felt: 

 

Fylke: Telefonnummer:
Buskerud 480 26 848
Vestfold 900 43 915
Telemark 950 77 102
Aust-Agder 409 16 574