Reduserte tap til rovvilt

Fylkesmannen har mottatt 46 søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt i 2018. Samlet erstatningskrav er 930 sauer. Det er det laveste antall omsøkte dyr siden 1995.

Årets erstatningskrav i Buskerud er 14 prosent lavere enn i fjor og det laveste siden 1995. Siden 2010 er søknadsomfanget redusert med 66 prosent. Kravet i forhold til gaupe er nærmest halvert fra i fjor, mens antall sau og lam søkt erstattet som tap til ulv er det høyeste noen sinne. Det er ikke fremmet krav om erstatning for tap til jerv. Det er kommet inn 46 søknader om erstatning fra 15 av 21 kommuner. Flest erstatningskrav er fremmet fra Nes og Ringerike kommuner der det ble påvist ulv gjennom store deler av beitesesongen. 

Fordelingen av erstatningskravet på de ulike rovviltartene er gjort av brukerne ved innsendelse av søknader om erstatning for tap til rovvilt. Tap til gaupe utgjør 54 prosent av erstatningskravet og ulv 44 prosent.

Søknadene om erstatning for tap til rovvilt vil som utgangspunkt bli behandlet før årsskiftet. Et viktig grunnlag i vurderingen av søknadene er kadaverundersøkelsene utført av Statens naturoppsyn. Undersøkelsene gjøres etter henvendelse fra husdyreier når det foreligger mistanke om rovvilt. Av i alt 158 registrerte tilfeller er rovvilt påvist som tapsårsak i 39. Dette er høyere enn i fjor (16). De fleste av årets tilfeller er relatert til ulv (26), og økt antall påviste skadetilfeller i fylket skyldes forekomst av ulv i to områder gjennom store deler av årets beitesesong (Hallingdal og Nordmarka). Antall påviste skader voldt av gaupe var noe lavere enn i fjor. Det ble ikke påvist skader fra bjørn, jerv eller kongeørn.

Mer detaljer om erstatningskravene og påviste tapstall for sau som er drept av fredet rovvilt i Buskerud i 2018 finnes under ”Dokumenter” i menyen til høyre.