Kunngjøring av vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for ballastavfall på Grøslandmoen i Flå kommune


Høringsfrist 20. november 2018 00:00

Fylkesmannen i Buskerud har etter søknad fattet vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for ballastavfall for Erling Rolstad AS, på Grøslandmoen i Flå kommune. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler om klage. Frist for å klage er satt til 20. november 2018.

 

Erling Rolstad AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med deres landsdekkende avtale inngått med Bane Nor. Erling Rolstad AS beskriver i sin søknad at arbeidet som skal utføres for Bane Nor består i mottak, mellomlagring og behandling (sortering, sikting og vask) av ballastavfall i forbindelse med Bane Nor sitt arbeid med utskiftning og rensing av ballastpukk i sporet til Bergensbanen.

Formålet med det omsøkte tiltaket er å oppnå gjenvinning av forurenset ballastavfall slik at disse kan gjenbrukes som ballastpukk/rene masser til forskjellige formål. I søknadsdokumentene beskrives blant annet at miljømålet for prosessen er å gjenbruke 85 % av ballastavfallet, slik at maksimalt 15 % må kjøres til deponi. Aktiviteten bidrar dernest til økt gjenvinning og mindre deponering av avfall som kan gjenbrukes. Fylkesmannen vurderer formålet med tiltaket som i tråd med den nasjonale avfallspolitikken, og mener av den grunn at det foreligger gode samfunnsmessige grunner for å gi tillatelse til omsøkt tiltak.

Erling Rolstad søkte om å etablere behandlingsanlegg for ballastavfall på Grøslandmoen i Flå kommune.

Fylkesmannen har vurdert det omsøkte tiltaket, og fattet vedtak om tillatelse på fastsatte vilkår. Tillatelse er gitt i medhold av forurensningsloven §§ 11 og 29, og vilkår er satt med hjemmel i § 16. Det gis tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av ballastavfall (avfallstoffnummer 1603). Ballastavfallet som kan inneholde tungmetaller og/eller andre miljøgifter kan innebære en risiko for forurensning av miljøet, og det er derfor stilt nærmere krav til lagring og behandling. Det er blant annet satt vilkår om sikkerhetsavstand til resipientene og vilkår for støy. Det skal ikke forekomme utslipp til vann eller grunn i forbindelse med tiltaket. 

For detaljerte rammer vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Vedtaket om tillatelse kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes via Fylkesmannen i Buskerud. Klagen skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen. Vi ber henvedelser vedrørende saken merkes med referanse 2017/4009.

 

Klagefristen er satt til 20. november 2018.

 

Kontaktpersoner

Dokumenter