Kunngjøring av tillatelse - Fullskalaforsøket på Mælingen - Bane Nor SF


Høringsfrist 11. desember 2018 23:59

Fylkesmannen i Buskerud har i vedtak av 20. november 2018 ferdigbehandlet søknad fra Bane Nor SF, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til gjennomføring av tiltaket «Fullskalaforsøket på Mælingen». Tiltaket skal gjennomføres på Mælingen i Ringerike kommune.

Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår. Tiltakshaver og den juridisk ansvarlige etter tillatelsen er Bane Nor SF.  Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er 11. desember 2018.

Bane Nor SF - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Utbyggingsdivisjonen, har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av tre massefyllinger og to testfelt for peler på gbnr. 3/9, 3/10, 3/15, 3/128, 42/1, 3034/1, på Mælingen i Ringerike kommune. Fullskalaforsøket er et ledd i planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og hensikten med det omsøkte tiltaket er å teste grunnforholdene på området. Tiltaket skal gjennomføres i perioden 3.12.2018 – 30.1.2021/31.12.2023, men de mest støyende arbeidene skal være avsluttet innen 1.4.2019.

Tiltaket kan medføre økt trafikk, støv og støy, og påvirkning av naturmangfoldet. Videre kan utlegging av masser påvirke grunn- og overflatevann ved infiltrasjon til grunnen og overflateavrenning. Fylkesmannen har satt utførlige krav i tillatelsen med hensikt om å unngå eller å begrense den belastningen på det ytre miljø som tiltaket kan medføre. Bane Nor SF er gjennom tillatelsen pålagt en streng aktsomhets-, handlings- og varslingsplikt.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. I tillegg vil parten og andre som kan bli særlig berørt og de som ivaretar allmenne interesser, bli underrettet om at vedtak er truffet i saken. Vedtaket vil også bli kunngjort i Ringerikes blad.

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 11. desember 2018. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Buskerud. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen. Referanse: 2018/1618.