Kunngjøring av vedtak om endret tillatelse for Lindum Egge deponi


Høringsfrist 23. november 2018 00:00

Fylkesmannen i Buskerud har ferdigbehandlet søknad fra Lindum Egge AS, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Lindum Egge AS’ deponi på Egge i Lier kommune. Fylkesmannen i Buskerud gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår. Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er 23. november 2018.

Lindum Egge AS har etter tillatelse av 19. mars 2010 lov til å deponere inntil 650 000 m3 inerte masser. Deponiet er i drift og per januar 2018 er deponiet fylt opp med ca. 390 000 m3. 3. oktober 2017 søkte Lindum Egge AS Fylkesmannen i Buskerud om endring av tillatelsen slik at totalt tillatt fyllingsvolum blir 750 000 m3.

Fylkesmannen har ikke sendt søknaden om tillatelse på høring, da endring av tillatelsen vil være av «mindre miljømessig betydning», jf. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b. Fylkesmannen vurderer at tiltaket er av «mindre miljømessig betydning» da det kun er snakk om en justering av total tillatt mengde deponerte masser, og vilkårene i tillatelsen for å begrense forurensning som allerede gjelder også vil være dekkende med en økning på 100 000 m3.

Fylkesmannen har fattet vedtak om endret utslippstillatelse for Lindum Egge AS som omsøkt. Vedtaket innebærer at virksomheten kan deponere totalt 750 000 m3 på deponiet. Det stilles nye vilkår for å sikre stabiliteten i den økte oppfyllingen av deponiet. Utover dette er det ingen innholdsmessige endringer i tillatelsen. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16.  

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 23. november 2018. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Buskerud. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen. Referanse: 2009/3638.

Kontaktpersoner