Høring av søknad om endret utslippstillatelse for Fuglemyr skytebane fra Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening


Høringsfrist 15. november 2018 00:00

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening har i brev av 3. februar 2016 søkt Fylkesmannen i Buskerud om endret utslippstillatelse for Fuglemyr skytebane i Hurum kommune. Endringene det søkes om består i en utvidelse av skytetider ved banen og økning av antall årlige skudd. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 15. november 2018.

Bakgrunn for søknaden
Fylkesmannen ga Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening (heretter: SHJFF) tillatelse til drift av Fuglemyr skytebane den 16. september 2010, med endringer av 23. juni 2011. I søknad av 10. mai 2014 søkte SHJFF om tillatelse til utvidede skytetider, samt en økning i tillatte årlige skudd. Fylkesmannen mottok en revidert søknad 3. februar 2016 hvor det ytterligere ble søkt om å anlegge en kortholdsbane. Etter en tid med interne avklaringer i SHJFF, ble Fylkesmannen i e-post av 8. mars 2018 informert om at foreningen ønsket å opprettholde søknaden hva gjaldt utvidet skytetid og årlige skudd, men at det ikke lenger var ønske om å anlegge en kortholdsbane.

Tilleggsinformasjon ble etterspurt fra SHJFF for å belyse saken tilstrekkelig før saksbehandling. Fylkesmannen mottok etterspurt tilleggsinformasjon til søknaden i e-post av 5. oktober 2018. Her kom det frem at det nå ikke lengre var ønsket en like stor utvidelse av antall årlige skudd som omsøkt i søknad av 3. februar 2016. Det var også ønske om å endre søknaden i forhold til skytetidene, til noe reduserte tider.

SHJFF beskriver i søknaden at det er skjedd vesentlige endringer i naboforholdene for Fuglemyr skytebane siden den opprinnelige tillatelsen ble tildelt 23. juni 2011. Spesielt vektlegges det at det nå er et omfattende samarbeid mellom SHJFF og Rødbysetra Aktivitetssenter. Videre har det skjedd en økning på nærmere 100 medlemmer SHJFF siden forrige konsesjon. Foreningen samarbeider også med Nordre Hurum Jeger- og Fiskerforening og Hurum Sportskytterklubb. Det totale medlemstallet for potensielle brukere av banen er dermed ca 550. Det økte medlemstallet er bakgrunnen for at SHJFF ønsker å endre sin tillatelse for Fuglemyr skytebane.

Søknadens innhold
SHJFF har søkt Fylkesmannen om endring av eksisterende tillatelse etter forurensningsloven for Fuglemyr skytebane Gnr./Bnr. 35/254 i Hurum kommune.

I den reviderte søknaden av 3. februar 2016 søker SHJFF om skytetider 09 – 21 alle dager i året, foruten 1. juledag og 1. påskedag, samt en økning fra 75.000 til 350.000 tillatte årlige skudd. Dette er endret i brevet med etterspurt tilleggsinformasjon, mottatt 5. oktober 2018.

De endringene SHJFF endelig søker om består i skytetider fra mandag - fredag 09:00 til 21:00, lørdag 09:00 til 17:00 samt to valgfrie søndager i måneden fra 13:00 til 21:00. Videre søkes det om endring av antall tillatte årlige skudd, fra 75.000 til 200.000 skudd per år.

Forhåndsvarsel av søknad
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsles søknaden til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken. 

Søknaden med tilhørende dokumenter som danner grunnlag for saken ligger i menyen til høyre. 

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen, innen 15. november 2018.

Vi ber om at alle henvendelser vedrørende saken merkes med referanse 2016/4195.

Informasjon om saksgangen videre
Etter at eventuelle høringsinnspill har kommet inn til Fylkesmannen i Buskerud, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen deretter vil fatte vedtak i saken.