Høring av søknad fra Brani AS om tillatelse til drift av asfaltverk ved Skarsberget pukkverk i Øvre Eiker kommune


Høringsfrist 21. desember 2018 00:00

Brani AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til drift av asfaltverk ved Skarsberget pukkverk i Øvre Eiker. Det søkes om tillatelse til produksjon av asfalt til bruk i asfaltlegging i Buskerud og nærliggende fylker. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 21. desember 2018.

Bakgrunn
Brani AS er et selskap som driver med utlegging av asfalt i Buskerud og nærliggende fylker. Brani AS søker om nyetablering av en asfaltfabrikk ved Skarsberget pukkverk, da de er i stadig vekst og opplever en økning i etterspørsel.

Normalt omfattes asfaltverk av forurensningsforskriften kapittel 24 Forurensninger fra asfaltverk, med unntak av asfaltverk med en produksjonskapasitet på 200 tonn eller mer vegmasse pr. time som krever særskilt tillatelse fra Fylkesmannen, jf. forurensningsforskriften § 24-2. Produksjonskapasiteten til det planlagte asfaltverket ved Skarsberget pukkverk er på 240 tonn/time og krever dermed tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Sammendrag av søknaden fra Brani AS
Fylkesmannen mottok et elektronisk søknadskjema fra Brani AS 5. november 2018, hvor det søkes om tillatelse til drift av asfaltverk ved Skarberget pukkverk i Øvre Eiker kommune. Det er også mottatt en skriftlig søknad i tillegg til det elektroniske søknadskjemaet. Denne er datert 25, oktober 2018, men ble oversendt Fylkesmannen 7. november 2018.

Skarsberget pukkverk ligger på eiendommen gnr./bnr. 90/9 og er regulert for masseuttak. Reguleringsbestemmelsene fastsatt 11. desember 2013 sier at innenfor arealet som er avsatt til steinbrudd og masseuttak kan det drives uttak av steinmasse med tilhørende videreforedling som f.eks. knusing sikting og mellomlagring.

Brani AS søker om tillatelse til en årlig produksjonsmengde på 125.000 tonn asfalt, med en maksimal døgnproduksjon på 2000 tonn. Driftstiden søkes til 16 timer i døgnet, 365 dager i året. Det påpekes allikevel at driften ikke kan foregå under lave temperaturer og at det hovedsakelig er snakk om en driftsperiode fra april til november.

Driften vil generere prosessavgasser gjennom skorstein. Det søkes om en utslippshøyde over bakken på 31 meter (27 meter over tak). Videre søkes det om en avgasstrøm på 80 000 Nm3/h tørrgass (naturkubikkmeter tørrgass i timen), og avgasstemperatur på 90 ℃.

Det søkes om tillatelse til støvkonsentrasjon i skorstein på 50 mg/Nm3 tørrgass, som tilsvarer kravet i forurensningsforskriften § 24-5 Utslipp av støv til luft. Brani AS skriver i vedlegg til søknaden at det er planlagt tiltak for diffuse utslipp som f.eks. støv i form av fast dekke overalt der det er mulig. Hele området skal asfalteres med godt fall og under fabrikken skal det støpes en plate av betong. Det vil på denne måten være mulig å vanne og spyle områdene for å redusere risikoen for støvspredning. Områder utenfor produksjonen med underlag av grus, vil sprayes med bindemiddel ved behov.

Med tanke på støy fra driften, rapporteres det i oversendt miljørisikovurdering at det er blitt utført støyvurdering i 2017 som viser at ingen nærliggende boliger vil ha støy over grenseverdiene i forurensningsforskriften § 24-8. Det søkes derfor om at støykravene i tillatelsen settes til de gitte verdiene i forurensningsforskriften § 24-8.

Forhåndsvarsel av søknad
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsles søknaden til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken. 

Elektronisk søknad, samt skriftlig søknad med tilhørende dokumenter som danner grunnlag for saken ligger i menyen til høyre. 

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen, innen 21. desember 2018.

Vi ber om at alle henvendelser vedrørende saken merkes med referanse 2018/8107.

Informasjon om saksgangen videre
Etter at eventuelle høringsinnspill har kommet inn til Fylkesmannen i Buskerud, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen deretter vil fatte vedtak i saken.